Keramické nosníkové stropy

Stropy z keramických desek HURDIS a válcovaných I nosníků

Nosníky tohoto stropu tvoří válcované ocelové „I“ profily ukládané do cementové malty s pevností min. 5 MPa tak, aby uložení nebylo menší než 150 mm. Na jejich dolní přírubu se osazují buď přímo nebo pomocí keramických patek tenkostěnné keramické stropní desky, které se vyrábějí ve dvou provedeních. Desky CSD HURDIS 1 s kolmými čely, které se ukládají na vápenocementovou maltu přímo na spodní přírubu ocelového válcovaného profilu. Spodní přírubu je třeba v podhledu opatřit pod omítku pletivem. Druhým typem jsou Desky CSD HURDIS 2 se skosenými čely, které se ukládají do keramických patek označených CSD 2Pa. Patky jsou navlečených na spodní přírubu ocelového válcovaného nosníku a to do vápenocementové malty. Patky zakrývají spodní líc nosníku a tím ho chrání proti korozi a před účinky požáru a umožňují snadnější vložení keramických desek mezi nosníky. Desky se ukládají také na vápenocementovou maltu tl. max. 10 mm (ne víc proto, že pak dochází k pnutí a následně k havárii spadnutí spodní části stropu). Pokud je třeba vyrovnat horní povrch hurdisek, provede se na horní líc desek vyrovnávací vrstva jemné vápenné malty pro zdění o průměrné tloušťce nejvýše 15 mm, větší tloušťka malty je nepřípustná. Spojení hurdisek s betonem se musí zabránit vhodnou separační vrstvou - jemná vápenná malta, geotextilie, lepenka. Nad deskami se provede zásyp nebo se položí izolační desky a provede se nadbetonování I profilu betonovou mazaninou min. tl. 40 mm nebo konstrukčním betonem 16/20. Spodní plocha stropu se omítne. Osová vzdálenost ocelových nosníků se pohybuje od 1100 do 1350 mm v závislosti na délce použitých desek. Stropní desky Hurdis jsou podélně děrované tloušťky 80 mm, šířky 250 nebo 290 mm a délky 1080 a 1180 mm.

Stropy z keramických desek HURDIS se užívají v občanské výstavbě menších objektů.

obrazek

Obr. 1: Příklad skladby hurdiskových stropů

Stropy z keramických desek HURDIS a nosníků HF

Tyto stropy jsou obdobou výše uvedeného stropu, jen místo nosníků z válcovaných „I“ profilů jsou použity keramobetonové nosníky typu HF a desky CSD HURDIS 2 se skosenými čely. Nosníky HF jsou lichoběžníkového tvaru se zabetonovanou prostorovou výztuží, která může mít různou výšku. Nosníky jsou vyráběny v typové řadě ve skladebných délkách od 2100 do 8100mm. Před vkládáním desek je nutno nosníky podepřít. Skladba, montáž a použití tohoto stropu je podobná jako u hurdiskového stropu s I nosníky. Tyto nosníky lze použít i u stropů s vložkami MIAKO.

obrazek

Obr. 2: Schéma hurdisového stropu z nosníků HF

Stropy z keramických desek HURDIS a keramických nosníků HONOS-POT

Jedná se o další variantu hurdiskového stropu, kdy jsou místo ocelových válcovaných „I“ nosníků použity nosníky HONOS-POT. Tyto nosníky se skládají z řady keramických tvarovek, v jejichž drážce je zabetonována výztuž z ocelového plechu, ke které jsou oboustranně přivařeny ztužující pruty betonářské výztuže. Nosníky se používají v kombinaci s deskami CSD HURDIS 2 se skosenými čely. Skladba, montáž a použití tohoto stropu je podobná jako u hurdiskového stropu s „I“ nosníky.

obrazek

Obr. 3: Příklad sklady stropu s nosníky HONOS-POT a deskami CSD HURDIS 2

Stropy z keramických desek HURDIS a předpjatých železobetonových nosníků HAT TRICK

Nosníky HAT TRICK jsou předpjaté železobetonové stropní prvky lichoběžníkového tvaru, jejichž šikmé stěny svírají se spodní vodorovnou stěnou úhel 60 °. V horní části průřezu mají příčné otvory pro umístění třmínků. Třmínky se ohýbají do tvaru potřebného pro spřažení s nadbetonovanou částí nosníků, případně se ještě vkládá dodatková výztuž. Nosníky jsou vyráběny ve skladebných délkách od 2100 do 6300 mm. Nosníky se používají v kombinaci s deskami CSD HURDIS 2 nebo s keramickými či pórobetonovými vložkami. Před zmonolitněním je nutné nosníky podepřít. Nosníky se používají jako náhrada běžně používaných ocelových válcovaných „I“ profilů.

obrazek

Obr. 4: Nosník HAT TRICK

Stropy ze stropních vložek MIAKO a keramických nosníků (POROTHERM)

Tyto stropy jsou sestaveny z keramobetonových stropních nosníků a cihelných vložek MIAKO, které se svými bočními ozuby osazují mezi nosníky. Stropní nosníky mohou být typu KPZT, což jsou nosníky z cihelných tvarovek ve tvaru obráceného T, ve kterých je ve třech žlábcích nosná výztuž zalitá betonem, které jsou používané v osových vzdálenostech 450 nebo 600 mm.

Obr. 5: Příklad skladby stropu z nosníku KPZT a keramických vložek MIAKO

Dalším častěji používaným typem nosníku je nosník POT, který se zhotovuje z keramických prvků tvaru U a svařované prostorové kostry z betonářské oceli, která je zabetonována do žlábku, vytvořeného řadou těchto tvarovek. Osová vzdálenost těchto nosníků je 625 nebo 500 mm, délka 1500 – 8250 mm. Nosníky se kladou na nosné zdivo nebo věnec do cementové malty tl. 10 mm. Je vhodné je podložit asfaltovým pásem. Minimální uložení nosníku je 125 mm. Nosníky se podepřou vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky tak, aby vzdálenost mezi podporami byla max. 1,8 m (provizorní podpory musí být zavětrovány, podloženy a podklínovány). Jsou-li stropy zhotovovány ve více podlaží, musí být sloupky umístěny svisle nad sebou. Současně s nosníky se ukládají krajní vložky.

Obr. 6: Příklad podepření stropní konstrukce POROTHERM

Stropní vložky se kladou na sucho a na sraz na osazené a podepřené nosníky, rovnoběžně s nosnou zdí. Prostor mezi nosníky a tvarovkami se zalije betonem a nadbetonuje se monolitická deska min. 30 mm nad tvarovky. Betonuje se v pruzích ve směru nosníků. Do betonové vrstvy je možné použít ocelovou KARI síť – hlavně v místech budoucích příček. Současně je nutno betonovat také pozední věnce nad nosnými zdmi. Strop plní svou funkci po dosažení požadované pevnosti betonu. Vložky MIAKO jsou vylehčené dutinami, vyztužené vnitřními žebry a u spodního líce jsou opatřeny ozubem pro uložení na přírubu nosníku. Vyrábějí se v různých rozměrech, takže umožňují variabilitu tloušťky stropu (výška vložek od 80 – 230 mm). Dále lze použít pro montáž tohoto stropu i stropní nosníky HF, HAT TRICK, FERT aj.

Tento typ stropní konstrukce je zvláště vhodný pro obytné rodinné domy, reprezentační a společenské objekty a objekty občanské vybavenosti, splňuje požadavky zdravého a hygienického bydlení.

Obr. 7: Příklad skladby stropu z nosníku POT a keramických vložek MIAKO

Obr. 8: Příklad montážního výkresu stropu s vložkami MIAKO a nosníky POT

Stropy z keramických povalů

Keramické povaly se zhotovují z jedné řady dutých keramických tvarovek, do jejichž podélných drážek se ukládá nosná výztuž, která se zabetonuje. Tím vzniká tuhý zmonolitněný prostý nosník. Do stropní konstrukce se povaly kladou vedle sebe na sraz a styčné spáry se zalévají jemnou betonovou směsí. Konce keramických povalů jsou ukončeny skosenou tvarovkou a betonovým zhlavím min. 150 mm, ze kterého je vytažen ocelový hák, určený pro zavěšení povalů při manipulaci. Hák se použije ke kotvení povalu do železobetonového věnce. Horní povrch povalů se zmonolitní cementovým potěrem v tl. 10 až 20 mm, čímž vzniká tuhá stropní konstrukce. Únosnost povalových stropů lze zvýšit nadbetonováním výztužné desky o tl. 30 až 40 mm, která současně chrání keramické tvarovky před poškozením. Povaly se vyrábějí v běžné délce 3600 až 6000 mm, o šířce 300 a výšce 150 až 300 mm (výška je dána typem tvarovky a výškou nadbetonované vrstvy). Keramické povaly jsou velmi lehkou stropní konstrukcí vhodnou pro obytné rodinné domy.

Obr. 9: Příklad stropu vytvořeného z povalů složených z tvarovek ARMO

Zdroje
  • DOSEDĚL, Antonín a kol. Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročník SOU. Praha: Sobotáles, 1998. ISBN 80-85920-51-4.
  • HÁJEK, Petr a kol. Pozemní stavitelství II. pro 2. ročník SPŠ stavebních. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86817-22-4.
  • HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství II. pro 2. ročník SPŠ stavebních. Praha: SNTL, 1980.
  • LÍZAL, Petr. Cihelné stropní desky HURDIS – vhodné do stropních konstrukcí [online]. [cit. 2014-11-13]. Dostupné z: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/cihelne-stropni-desky-hurdis-vhodne-do-stropnich/.
  • NOVOTNÝ, Roman. Technologie, část II. Studijní text pro tříletý učební obor zedník vzniklý v rámci projektu Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji. 2011.
  • SLAVÍČKOVÁ, Jolana, Zdeněk FORSTER, Vlastimil EHRMAN. Nové Rochlovy tabulky 2. Praha: INCON-F s. r. o., 2003, ISBN 80-902397-6-5.
  • AUTOR NEUVEDEN. Stropní konstrukce [online]. [cit. 2014-08-10]. Dostupný na WWW: http://www.cscm.cz/lexikon/kap18.pdf.
  • AUTOR NEUVEDEN. Stropní konstrukce [online]. [cit. 2014-08-10]. Dostupný na WWW: http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FAST/PS2/stropni-konstrukce.html.
  • AUTOR NEUVEDEN. Typy stropních desek [online]. [cit. 2014-07]. Dostupný na WWW: http://www.elegohouse.cz/stropni-desky/.

Obrázky:

Zajímavost

Příčiny poruch hurdisových stropů

Posledních 10 let se hojně setkáváme s haváriemi hurdisových stropů. Na vznik poruchy těchto stropů má hlavní vliv nedodržení technologického postupu při jejich realizaci, kdy místo tenké vyrovnávací vrstvy tloušťky 10 mm, nanesené na horní straně desky, byla prováděna souvislá vrstva betonu v tloušťce od 20 do 80 mm. Tato vrstva betonu v případě pevného spojení s horní stranou keramické desky vyvolává vysoká tahová napětí, která jsou hlavní příčinou vzniku trhlin. Jestliže tedy má silná vrchní betonová vrstva dostatečnou pevnost a je-li dokonale spojená s podkladem, existuje riziko zřícení podhledu. Ke zřícení však nemusí dojít vždy, za předpokladu, že je správně dimenzován ocelový profil " I " a jsou-li patky uloženy na tento profil celou plochou do vápenné nebo vápenocementové malty, stejně jako čela hurdisek do patek, a jsou-li dále stejnou maltou opatřeny také jejich boky, může sice dojít ke vzniku charakteristických trhlin, ale podhled se nemusí zřítit, ten stačí malta udržet.

Obr. 10:  Detail havarovaného hurdisového stropu

Obr. 11: Detail porušené hurdisky s kolmým čelem, uložené na přírubě  I - nosníku

Dobře je vidět chybějící malta ve spárách a zateklá betonová mazanina v čele desky. 

Obr. 12: Charakteristické trhliny na líci porušené stropní konstrukci

 

Kontrolní otázka

1. Jaké mohou být varianty hurdisových stropů? Popište základní konstrukční zásady těchto stropů.

2. Popište montáž stropů ze stropních vložek Miako (stropy Porotherm) - můžete využit odkaz na videosekvenci uvedený výše.

3. Co jsou to keramické stropní povaly a co o nich víte?

Kontrolní otázka

pro žáky ZŠ:

Vysvětlete, co je to "Hurdiska", k čemu se na stavbě používá a z jakého materiálu je vyrobena.