Ostatní nosníkové stropy

Stropy z betonových prefabrikovaných desek a válcovaných I nosníků

Tyto stropy jsou zhotovovány stejně jako keramické stropy z desek HURDIS s tím rozdílem, že jsou použity železobetonové dutinové prefabrikované desky typu PZD, ke kterým nejsou vyráběny patky. Je proto nutné na dolní přírubu válcovaného „I“ profilu připevnit pletivo. Nebo další možnost je, že se mezi spodní příruby vybetonuje železobetonová monolitická deska. Další variantou tohoto stropu je umístění železobetonových desek na horní příruby nosníků a pak provedení zavěšeného podhled nejčastěji ze sádrokartonových desek. Použití mají tyto stopy obdobné jako HURDISOVÉ stropy.

Stropy z železobetonových prefabrikovaných nosníků a vložek

Konstrukce těchto stropů se skládá ze železobetonových nosníků, vložek a zálivky. Nosníky se vyrábějí ve tvaru „I“ nebo tvaru obráceného písmene „T“. Zhlaví nosníků má vyčnívající armaturu, která slouží ke spojení s výztuží pozedních věnců. Na spodní příruby nosníků se pokládají vložky z prostého nebo lehkého betonu (dříve ze škvárobetonu) nebo vložky keramické (MIAKO). Nosníky se osazují na zdivo do cementové malty, stropní vložky se na spodní příruby pokládají rovněž do cementové malty. Nosníky tvaru obráceného tvaru písmene T (snížené nosníky)mají skladebnou délkou 3600 až 4800 mm a musí být vzhledem k malé výšce a menší únosnosti podepřeny až do doby zatvrdnutí dobetonované části (min. 50 mm), která staticky spolupůsobí s vlastními nosníky. Dutiny krajních vložek musí být před betonáží věnců uzavřeny koncovou vložkou, aby do nich nevnikl beton.

Obr. 1: Stropy montované ze ŽB nosníků a vložek

Stropy z betonových dutinových vložek a příhradových nosníků (betonová stropní konstrukce BSK)

Stropní konstrukce se skládá z betonových stropních vložek a destiček, dále pak z betonových filigránových stropních nosníků výšky 180, 220 a 270 mm tvořených prostorovou ocelovou svařovanou příhradovinou s dolní betonovou skořepinou pro osazení stropních vložek a destiček a nadbetonovanou krycí deskou tl. 40 nebo 60 mm. Stropní destičky řeší složitější případy ve stropní konstrukci (tj. prostupy, ukončení stropní konstrukce na zdivu, příčné ztužení stropní konstrukce atd.). Strop je určen pro veškeré typy staveb - rodinné domy, rekonstrukce a přístavby, průmyslové stavby, bytová a občanská výstavba.

Obr. 2: Skladba stropní konstrukce typu BSK

Obr. 3: Příklad stropní konstrukce typu BSK

Stropy z příhradových nosníků a stropních vložek YTONG

Strop se montuje z příhradových nosníků a stropních vložek YTONG z pórobetonu P4-500. Následně se provede vrchní monolitická nadbetonávka (betonem C20/25), která je po obvodě i plošně vyztužena armovací ocelí a KARI sítí. Jedná se o železobetonový žebrový strop s konstrukční tloušťkou od 240 mm. Třídu betonu, tloušťku vrchní nadbetonávky a způsob vyztužení je nutno stanovit individuálním statickým výpočtem. Další varianta tohoto stropu je s podélnými a příčnými nosníky, která nevyžaduje vrchní nadbetonávku a plošné vyztužení.

Obr. 4: Příklad stropu z pórobetonových tvárnic a příhradových nosníků – YTONG klasik

Obr. 5: Příklad stropu z pórobetonových tvárnic a příhradových nosníků podélně a příčně uspořádaných - YTONG ekonom

Stropy LIAPOR z příhradových nosníků a tvarovek z liaporbetonu

Liaporové stropy se skládají také z vyztužených nosníků (TT 220) a ze stropních tvárnic z liaporbetonu (např. typu SVK 20). Liaporbeton vzniká smícháním keramického kameniva Liapor, cementu a vody. Stropy mohou být provedeny bez nadbetonování (tl. stropní konstrukce 200 mm) nebo s nadbetonováním a vložením výztužné sítě (tl. stropní konstrukce 250 mm). Tyty stropní konstrukce jsou obdobné jako z betonových dutinových vložek.

Obr. 6, 7: Příklad stropního systému LIAPOR

Stropy VELOX – tvořené z štěpkocementových stropních prvků a prostorové výztuže

Jedná se o trámečkové stropní konstrukce, které se vytvářejí ze speciálních prostorových stropních prvků zhotovených z desek Velox, které jsou na stavbu dodávány již hotové – tzv. ztracené bednění (mají tvar dutých krabic s přesahy pro vytvoření trámečků). Nosným prvkem stropu jsou monolitické železobetonové trámečky, které vznikají zalití mezer mezi bednícími prvky VELOX betonem. Do těchto mezer je umístěna prostorová výztuž, většinou ve formě prefabrikovaných svařovaných výztužných nosníků typu filigrán. Osová vzdálenost trámečků je 500 (300) mm a šířka 120 mm. Stropní prvky se vyrábějí v modulových délkách 1830, 1660, 1500,1330, 1000, 660, 500, 330 mm. Systém umožňuje provedení stropu kazetového – do kříže armovaného. Konstrukce je zmonolitněna betonem, stropní prvky zůstávají součástí stropu.

Obr. 8: Příklad stropního systému VELOX – postup při montáži

Stropy RECTOLIGHT - ze stropních nosníků z předpjatého betonu a lehkých stropních vložek z vysokojakostní dřevoštěpky

Strop je tvořen stropními nosníky z předpjatého betonu a lehkými stropními vložkami z vysokojakostní dřevoštěpky. Tyto vložky se vyrábí ve výškách 120, 160 nebo 200 mm. Tato konstrukce se doplní vyztužením z KARI sítí a zmonolitní vrchní vrstvou betonu, tím se vytvoří monolitický strop s vysokou únosností, tuhostí a zajistí se dokonalé roznášení zatížení. Minimální výška stropu je 160 mm, osová vzdálenost nosníků je dle typu použitého nosníku 590 nebo 600mm. Minimální tloušťka nadbetonávky je 40 mm. Stropy RECTOLIGHT jsou vhodné ke konstrukci stropů budov pro bydlení i občanské výstavby.

Obr. 9: Skladba stropního systému RECTOLIGHT

Obr. 10: Příklad stropního systému RECTOLIGHT

Stropy z polystyrénových stropních tvarovek a příhradových nosníků

Jedná se o další kombinaci stropních tvarovek a příhradových nosníků. V tomto případě jsou tvarovky vyrobeny z tvrzeného polystyrénu a vytvářejí tzv. ztracené bednění. Nosným prvkem stropu je příhradový nosník. Zmonolitnění je provedeno pomocí samozhutnitelného betonu COMPACTON. Celá konstrukce stropu je kompaktní, tuhá a bez tepelných mostů. Stropní konstrukce je dokonale izolována a není třeba vkládat další izolace do podlahy.

Obr. 11: Skladba stropu s polystyrénovými tvarovkami a nosníků – systém ELEGOHOUSE

Obr. 12: Příklad stropního systému ELEGOHOUSE

Stropy z panelů ztraceného bednění systému STAVOMODUL

Stropní konstrukce systému STAVOMODUL je podobná stropní konstrukci Velox, je taktéž sestavená z jednotlivých, na zakázku vyrobených panelů ztraceného bednění a je také variantou monolitických železobetonových žebírkových stropů s výbornými technickými vlastnostmi. Nosnými bočnicemi panelů jsou dřevěné impregnované fošny, zajišťující uložení panelu ztraceného bednění na zdivo, podhled tvoří dřevoštěpkové, případně dřevocementové desky, výplň panelu polystyrénový blok. Panely se na stavbě pouze sesadí k sobě, jednoduše se provede podepření. V místě nosných železobetonových žeber se vloží připravený koš z nosné betonářské výztuže a celá konstrukce se zalije betonovou směsí.

obrazek

Obr. 13: Panely ztraceného bednění systému STAVOMODUL

obrazek

Obr. 14: Ukázka stropu se ztraceným bedněním systému STAVOMODUL

Zdroje
  • DOSEDĚL, Antonín a kol. Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročník SOU. Praha: Sobotáles, 1998. ISBN 80-85920-51-4.
  • HÁJEK, Petr a kol. Pozemní stavitelství II. pro 2. ročník SPŠ stavebních. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86817-22-4.
  • HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství II. pro 2. ročník SPŠ stavebních. Praha: SNTL, 1980.
  • NOVOTNÝ, Roman. Technologie, část II. Studijní text pro tříletý učební obor zedník vzniklý v rámci projektu Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji. 2011.
  • SLAVÍČKOVÁ, Jolana, Zdeněk FORSTER, Václav EHRMAN. Nové Rochlovy tabulky 2. Praha: INCON-F s. r. o., 2003, ISBN 80-902397-6-5.
  • AUTOR NEUVEDEN. Stropní konstrukce [online]. [cit. 2014-08-10]. Dostupný na WWW: http://www.cscm.cz/lexikon/kap18.pdf.
  • AUTOR NEUVEDEN. Stropní konstrukce [online]. [cit. 2014-08-10]. Dostupný na WWW: http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FAST/PS2/stropni-konstrukce.html.
  • AUTOR NEUVEDEN. Typy stropních desek [online]. [cit. 2014-07]. Dostupný na WWW: http://www.elegohouse.cz/stropni-desky/.

Obrázky:

 

Čti také

Lehké kamenivo Liapor

Vyrábí se  speciálních jílů při vysokých teplotách - cca 1 100 °C - v rotačních pecích.

Výroba se skládá z těchto  technologických kroků:

1. Jíl je dopraven k hrubé úpravě - drcení na kladivovém drtiči a mletí - zjemňování na kolovém a válcovém mlýně.

2. Následně dochází k homogenizaci v míchačce.

3. Rotací na speciálním zařízením se získává výhodný kulatý tvar.

4. Vypálením a expanzí zvětší svůj objem 3 až 3,5 krát.

Liapor má zvláštní vnitřní pórovitou strukturu, jeho barva bývá obvykle hnědá, hnědočervená. Jedná se o nehořlavý materiál (odolává žáru až do výše výrobní teploty) a plně mrazuvzdorný a voděodolný, s nízkou objemovou hmotností a dobrou tepelnou izolačností.

Ve stavebnictví se Liapor využívá jako zásypový materiál nebo při výrobě lehčených betonů. Tyto betony mají výborné izolační a pevnostní parametry a používají se pro výrobu prefabrikovaných dílců mimo jiné i pro stropní konstrukce.

Obr. 15: Kamenivo Liapor

Vhodné učivo i pro žáky ZŠ.

Čti také

Ytong

je značka stavebních výrobků z bílého pórobetonu. Nejznámější společnost, která ho u nás vyrábí, je společnost Xella CZ.

Pórobeton je druh lehkého betonu s dobrými tepelně a zvukově izolačními schopnostmi. Pórobeton je tzv. přímo lehčený, což znamená, že vylehčení bylo dosaženo při výrobě vytvoření pórů přímo do vlastní hmoty betonu.

Pórobeton se skládá z plniva, pojiva a vody.  Jako plnivo používá křemičitý písek nebo elektrárenský popílek popřípadě struska nebo škvára. Jako pojivo se používá cement nebo vápno, nebo směs cementu s vápnem. Důležitou přísadou je hliníkový prášek - kypřící látka, která naplní pórobetonovou hmotu malými, rovnoměrně rozdělenými bublinkami. Další přísadou je sádrovec, reguluje počáteční hydrataci vápna, přispívá k mrazuvzdornosti pórobetonu a ovlivňuje kladně výslednou pevnost. Po ztuhnutí se polopevné surové bloky přesně přiříznou a vytvrdí se vodní párou při teplotě 200 ˚C - autoklávování. Po vysušení zůstane v pórech pouze tepelně izolující vzduch.

Z pórobetonu se vyrábějí různé druhy zdících tvárnic, stropních vložek a další druhy různých prefabrikárů.

Obr. 16: Příklad pórobetonových stropních vložek

Vhodné učivo i pro žáky ZŠ.