Druhy mutací

Druhy mutací

Mutace je možné rozdělit podle různých hledisek.

Typy mutací

 • Podle okolností jejich vzniku dělíme mutace na spontánní a indukované.

 • Podle úrovně, na které genetickou informaci ovlivňují, dělíme mutace na genomové, chromozomové a genové.

 • Z pohledu evoluce dělíme mutace na evolučně výhodné, nevýhodné a neutrální.

 • Z pohledu typu postižených buněk u vyššího organizmu (například u člověka) dělíme mutace na somatické a gametické.

Genová mutace

 • Probíhají na úrovni vlákna DNA.

 • Její podstata je molekulární, jde o změnu pořadí nebo počtu nukleotidů v řetězci molekuly DNA.

 • Dochází ke změně povahy genu.

 • Genové mutace, týkající se změny v rozsahu jednoho jediného nukleotidu také označujeme jako mutace bodové.

 • Podle mechanizmu vzniku rozlišujeme hned několik typů genových mutací:

 • Adice (inzerce)- zařazení jednoho nebo více nadbytečných nukleotidových párů.

 • Delece- jde o ztrátu jednoho nebo více nukleotidů původní sekvence, účinek je podobný jako u adicí.

 • Substituce- je náhrada (či záměna) báze původní sekvence bází jinou.

 • Několik příkladů genových mutací na malém úseku (jednoho) vlákna DNA:

  Původní sekvence:
  A-A-A-G-G-G-C-C-C-T-T-T

  Adice:
  A-A-A-G-G-T-T-G-C-C-C-T-T-T

  Delece:
  A-A-A-G-_-G-C-C-C-T-T-T

  Substituce:
  A-A-A-G-A-G-C-C-C-T-T-T

Chromozomová mutace

 • Nepostihuje samotné geny, ale mění strukturu chromozomu.

 • Obecně se označují jako chromozomové aberace.

 • Jejich vznik předpokládá zlom chromozomu na jednom, více místech.

 • Chromozom ztrácí jeden nebo více genů, je kratší.

 • Nebezpečná mutace pro gamety, při zrání gamet- meióze vznikají poškozené buňky- sterilní, neschopné rozmnožování.

Obr.1: Přehled vybraných chromozomálních mutací

Genomová mutace

 • Mění počet chromozomů v buňce, chromozom chybí nebo je nadbytečný.

 • Genomové mutace jsou nejrozsáhlejší typy mutací, týkající se celého genomu nebo jeho velkých částí (celých chromozomů).

  • Polyploidie- nejrozsáhlejší změnou je znásobení celé chromozomální sady

   • tento stav je běžný u některých rostlin, ovšem u člověka (a vyšších živočichů obecně) není slučitelný se životem

   • polyploidní jsou ty buňky, které mají více jader (syncytia - např. příčně pruhované svalové vlákno)

   • triploidie 3n
   • tetraploidie 4n
  • Aneuploidie

   • chybí - nebo naopak přebývá - pouze některý chromozom z celé chromozomální sady

   • příčina poruch ve zdraví jedince, vede k poruchám meiózy, k poruchám plodnosti

Obr. 2: Ploidie a její typy

Zdroje
Kontrolní otázka

Genomové mutace

a) mění pořadí nukleotidů v genu

b) vedou ke ztrátám nebo nadbytečné   přítomnosti jednotlivých chromozomů

c) mění počet chromozomových sad v somatické buňce

d) postihují strukturu DNA, ale nenarušují stavbu chromozomu

e) zahrnují zejména trisomie a monosomie

Downův syndrom

a) se dá vyléčit, je-li včas diagnostikován

 b) vzniká po genové mutaci, c) je polygenně založen

 d) se objevuje častěji u mužů než u žen

 e) lze identifikovat studiem karyotypu

f) je způsoben přítomností jednoho nadbytečného chromozomu v každé buňce