Význam genetiky

Význam genetiky

Poznatky genetiky ovlivňují veškeré biologické organismy- mikroorganizmy, rostliny, živočichy, houby, člověka.

Výběrem vhodných kmenů, genetickými manipulacemi, mutacemi byly získány kmeny druhů mikroorganismů produkujících antibiotika, aminokyseliny, bílkoviny, například inzulín, růstový hormon.

Genetické postupy u rostlin se snaží snížit náchylnost pěstovaných rostlin k nemocem, k plísním, ke škůdcům, zvýšit odolnost proti nákaze, vůči mrazu, zvýšit výnosnost nových odrůd pomocí polyploidizace (zmnožením počtu chromozomů).

Při šlechtění nových druhů plemen se využívá selekce, hybridizace, udržování chovných linií s významnými vlastnostmi. K využití přenosu genetické informace se využívá umělá inseminace, přenos embryí, klonování.

Ve 20. století vznikla hraniční věda eugenika. Stojí na rozhraní mezi genetikou a medicínou. Má snahu zlepšovat genofond lidské populace po fyzické, psychické stránce. Díky rozvoji medicíny se lidé trpící dědičnou chorobou dožívají vysokého věku, genofond lidské populace se však zhoršuje.

Rozvíjí se metody genového inženýrství, manipulace s geny. Jde o přímý zásah člověka do genomu daného organismu. Genetické inženýrství se využívá v biotechnologiích a v lékařství. V bakteriích jsou vytvářeny např. inzulin nebo lidský růstový hormon, k hospodářskému využití se pěstují např. obilniny odolné proti hmyzu, herbicidům.

Genetika v současnosti ovlivňuje všechny biologické vědní obory, musíme být však neustále obezřetní, aby veškeré poznatky moderní genetiky nebyly zneužity v neprospěch člověka, lidstva.

 

Zdroje
  • CHYBOVÁ, Jiřina. a kol. Biologie pro SZTŠ a SLTŠ. Praha: SZN, 1975. ISBN 07-065-75.
  • KINCL, Lubomír, Vlastimila CHALUPOVÁ a Vítězslav BIČÍK. Biologie. Olomouc: Rubico, 1997. ISBN 80-85839-14-8.
  • NOVÁČEK, Jiří. Biologie. Praha: CREDIT, 1997. ISBN 80-902295-4-9.
Kontrolní otázka

Vhodné i pro ZŠ

1. Jaký je význam studia genetiky?

2. Čím se zabývá genové inženýrství?

Víte, že ...

Pojem eugenika byl poprvé použit v 19. století britským matematikem a vědcem, Sirem Francisem Galtonem. Eugenika je zaměřena na studium metod, které povedou k dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka.

Ačkoli již Platón vyslovil základní myšlenku pozitivní eugeniky, kdy ideální potomstvo vzejde z "nejlepších" mužů a žen, vešla eugenika do lidské historie spíše díky své negativní formě, dovedené v ideologii nacistického Německa (v jejímž důsledku bylo zlikvidováno několik miliónů lidí nežádoucích rasových či zdravotních charakteristik), ale i v nedobrovolných sterilizacích mentálně postižených, epileptiků a vězňů coby nositelů "defektních" a nežádoucích dědičných znaků v USA mezi lety 1902 až 1964 (přibližně 63 000 sterilizací).

Etické otázky v souvislosti s eugenikou se v současnosti objevují především ve vztahu k in vitro fertilizaci a preimplantačnímu genetickému testování embryí.

Zamysli se

Genové manipulace

Co to vlastně genové manipulace jsou? Jedná se o heterogenní skupinu různých metod, jejichž jednotícím hlediskem je pozměňování genetické informace. Největším přínosem pro genové manipulace byl samozřejmě rozvoj genetického inženýrství. Nicméně samotné genetické inženýrství je pouze podmnožinou všech genových manipulací, neboť nezahrnuje metody, kdy nemanipulujeme přímo s dědičnou informací, ale pouze s organizmem (cílené křížení, některé metody cílené mutageneze).

Zatímco křížení různých živočišných i rostlinných druhů je lidstvu známé již po řadu staletí, metody genetického inženýrství jsou vesměs nové a veřejnost na ně stále nemá ustálený názor.

Většina lidí má (bohužel) stále o genetice a genetickém inženýrství velmi nejasné představy, staví se dnes ke genovým manipulacím jako celku víceméně negativně.

Jaký je Váš názor genové manipulace, genetické inženýrství?

Zamysli se

Jaký význam mají genetické testy při usvědčování zločinců, při identifikaci tělesných ostatků, ztracených osob, při určení otcovství?

Rozšiřující pojmy
Biotechnologie je jakákoli technologie, která využívá biologické systémy, živé organismy nebo jejich části k určité výrobě nebo k přeměně či jinému specifickému použití v potravinářství (např. výro... Zobrazit více
Doplňující učivo

Biotechnologie vychází z genetiky a její jednou z mnoha součástí je „genové inženýrství“. Mezi klíčové modelové organismy pro vývoj biologie a tedy i biotechnologie patřila octomilka obecná, pro lékařské výzkumy myši a později v polovině 19. století objev bakterie Escherichia coli. Lidská střevní bakterie se později stala jedním z hlavních modelových organismů biotechnologického výzkumu.