Úvod do biologie rostlin

Úvod do biologie rostlin

Věda zabývající se rostlinami se nazývá botanika a zahrnuje celou řadu dílčích oborů.

OBORY BOTANIKY

Příklady některých oborů botaniky:

 • systematická botanika (popis, pojmenování, třídění rostlin)

 • morfologie rostlin (vnější stavba)

 • anatomie rostlin (vnitřní stavba; cytologie – nauka o buňce, histologie – nauka o pletivech)

 • fyziologie rostlin (životní pochody, funkce orgánů)

 • ekologie rostlin (vztahy mezi rostlinami a prostředím a mezi rostlinami a jinými organismy)

 • fytogeografie (rozšíření rostlin)

 • fytopaleontologie (vyhynulé rostliny)

 • fytopatologie (nemoci a choroby)

 • agrobiologie (zemědělské plodiny)

 • algologie (řasy)

 • dendrologie (dřeviny)

 • pomologie (ovocnářství)

POSTAVENÍ ROSTLIN V SYSTÉMU ORGANISMŮ

Existuje celá řada taxonomických systémů, které byly sestaveny nebo jsou upravovány na základě analýzy příbuznosti DNA. Sledovat vývoj v této oblasti je proto komplikované. V této elektronické učebnici je zachováno rozdělení na nižší a vyšší rostliny.

 • V elektronické učebnici budeme vycházet z rozšířeně používaného systému Cavalier-Smith (2004), kde patří rostliny do nadříše Eukaryota a tvoří říši PLANTAE (nově Archaeplastida). Toto rozdělení odpovídá většině publikovaných systémů v středoškolských učebnicích. 

 • Další systematické členění bude v elektronické učebnici na podříše nižší rostliny (Algobionta) a vyšší rostliny (Cormobionta).

 • Z nižších systematických jednotek budou uváděna oddělení, řády nebo čeledi.

 • Autoři botanické části nepovažují za důležitou znalost názvů jednotlivých taxonomických úrovní, ale spíše pochopení vztahů a souvislostí společných pro každou jednotlivou taxonomickou skupinu.

Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
 • ROMANOVSKÝ, Alexej. Obecná biologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 695 s.
 • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
 • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil