První pomoc při úrazu elektrickou energií

První pomoc při úrazu elektrickou energií

Při práci na elektrických zařízeních je důležité využívat znalosti z oblasti elektrotechniky i vědomosti o elektrickém zařízení. Jestliže vše probíhá standardně, s těmito znalostmi si vystačíme. Nicméně i při nejvyšší opatrnosti se stává, že dojde k úrazu elektrickým proudem. Pak je nejpodstatnější pro ostatní nacházející se v blízkosti úrazu, schopnost prakticky, rychle a věcně správně poskytnout účinnou první pomoc. Nejdůležitější pro záchranu života a zdraví postiženého jsou právě první chvíle od okamžiku úrazu elektrickým proudem. V prvních okamžicích většinou není přítomný školený zdravotnický personál a pomoci musí umět spolupracovníci či lidé nacházející se v blízkosti. V právních předpisech je této schopnosti pracovníků obecně a v elektrotechnice zvláště věnována patřičná pozornost. Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména lékařské pomoci a další opatření. Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům na pracovišti.

Teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem, patří mezi tři základní body zkoušky odborné způsobilosti podle § 14 vyhlášky č. 50/1978 Sb., kterou musí složit pracovníci znalí (§ 5) a pracovníci znalí s vyšší kvalifikací (pro samostatnou činnost – § 6, pro řízení činnosti – § 7, pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem – § 8, i asistenti v laboratořích škol, pracovníci vědeckých a výzkumných ústavů, kteří vykonávají činnosti v oblasti elektrotechniky – § 11).

S poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem musí být seznámeni i pracovníci poučení – § 4. To provede organizací pověřený pracovník. Pracovníci seznámení musí být upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními.

V dalších lekcích se zaměříme na:

  • rozdělení úrazů elektrickou energií podle příčiny;

  • zásady preventivních opatření;

  • postup záchranných prací.

Zdroje
  • ČSN EN 33 2000-4-41 ed.2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Praha: Český normalizační institut, 2007.
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.
  • SOLID TEAM, s.r.o. Elektro v praxi: Právní předpisy, základní normy, silnoproud. 2014.
  • ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z:http://www.uszsmsk.cz/Default.aspx?clanek=2862

Obrázky

  • Obr. 1: Úraz elektrickým proudem [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://www.zachranny-kruh.cz/uraz-elektrickym-proudem-kluk-se-drzi-poskozeneho-kabelu-pod-napetim.html 
Zapamatuj si