Rozdělení úrazů elektrickou energií podle příčiny

Rozdělení úrazů elektrickou energií podle příčiny

Mezi úrazy, ke kterým došlo působením elektrického proudu, řadíme všechna poškození zdraví způsobená elektrickým proudem - přímo nebo nepřímo.

K nepřímému působení elektrického proudu řadíme tepelné působení elektrického oblouku, pád způsobený úlekem při průchodu elektrického proudu tělem i neočekávané spuštění stroje v důsledku poruchy v ovládacích obvodech nebo po obnově elektrické energie. S přímým působením elektrického proudu jsme se dříve částečně seznámili. Nyní si dosavadní znalosti doplníme.

Víme, že lidské tělo klade průchodu elektrického proudu odpor (resp. impedanci). Jeho velikost závisí na cestě, kudy proud prochází. Největší odpor představuje kůže, zvláště kůže ztvrdlá, zrohovatělá. Střední hodnota odporu 1 cm2 kůže je asi 8 kΩ. Zbytek lidského těla (svaly, klouby, krevní dráha) představují odpor asi 1 kΩ. Uvedené hodnoty jsou samozřejmě průměrné, protože každý jedinec je jiný.

Již z rozložení impedancí uvedeného dříve je patrné, že více ohroženi úrazem elektrickým proudem jsou lidé se sklonem k pocení nebo s jemnou pokožkou (ženy, děti). Vezmeme-li průměrnou reakci muže za 100 %, pak ženy reagují při 66 % hodnoty proudu a děti při 50 %.

Kromě individuálních vlastností člověka záleží při úrazu elektrickým proudem na druhu proudu, ale i na psychickém stavu jedince.

Střídavý proud je nebezpečnější než proud stejnosměrný, nejhorší je střídavý proud o kmitočtu od 50 Hz do 100 Hz. Při zvýšení kmitočtu nad 1 kHz jsou účinky elektrického proudu na lidské tělo méně nepříznivé a při frekvenci nad 10 kHz se velmi snižují.

Kromě velikosti proudu záleží na době jeho průchodu, a to jak z hlediska trvání průchodu, tak i vzhledem k okamžité funkci srdce.

Srdce je nejcitlivější na průchod elektrického proudu v okamžiku vulnerabilní fáze tzv. T-fáze srdce z vybuzení a trvá přibližně 10% srdečního cyklu, který je dlouhý asi 0,8 s.

Prvních 10 ms je hodnota nezpůsobující fibrilaci 0,5 A, s rostoucí dobou expozice se hodnota proudu snižuje. Časy jsou odvozeny z předpokládaného dotykového napětí při poruše a z něj odvozených proudů protékajících lidským tělem (dotykové napětí v síti TN při poruše je asi 110 V, při impedanci lidského těla 950 Ω,  je proud cca 120 mA, z něj je odvozen vypínací čas v síti TN 0,4 s. Pro poruchu v síti TT je dotykové napětí cca 230 V, impedance 775 Ω, proud je roven 296 mA, z něj je odvozen vypínací čas 0,2 s).

Zdroje
  • ČSN EN 33 2000-4-41 ed.2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Praha: Český normalizační institut, 2007.
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.
  • SOLID TEAM, s.r.o. Elektro v praxi: Právní předpisy, základní normy, silnoproud. 2014.