Základní požadavky na bezpečnost

Základní požadavky na bezpečnost

Rozvodná elektrická zařízení musí být trvale vybavena prostředky ochrany před úrazem elektrickým proudem při respektování nepříznivého působení předpokládaných vnějších vlivů při jejich provozu. Technická řešení prostředků ochrany před úrazem elektrickým proudem jiným způsobem než norma jsou přípustná jen za podmínky, že prokazatelně dosahují minimálně stejné úrovně bezpečnosti.

Prostředky ochrany před úrazem elektrickým proudem u rozvodných elektrických zařízení musí splňovat některou z těchto podmínek:

 

  • trvale zamezit přístup k živým i neživým částem při provozu elektrického zařízení s napětím vyšším než je mezní hodnota bezpečného napětí;

  • omezit proud protékající lidským tělem při dotyku s neživými částmi elektrických zařízení na úroveň, která není nebezpečná;

  • omezit dobu, po kterou při dotyku s neživými částmi elektrických zařízení protéká proud lidským tělem tak, aby nenastaly nebezpečné patofyziologické účinky u zasažených osob.

Pro odběrná elektrická zařízení připojená na rozvodná elektrická zařízení jsou podmínky ochrany před úrazem elektrickým proudem stanoveny ČSN 332000-4-41 ed.2.

Základní požadavky na bezpečnost lze rozlišovat pro elektrickou instalaci, elektrická zařízení, energetiku apod.

Jiným pohledem na požadavek bezpečnosti může být z hlediska bezpečnosti elektrických zařízení tzv. bezpečný výrobek. Bezpečným výrobkům se věnuje zákon 22/1997 Sb. v pozdějších zněních. Zmiňme jen, že elektrické zařízení může být uvedeno na trh pouze tehdy, splňuje-li technické požadavky uvedené v nařízení vlády a neohrožuje (při správné instalaci, údržbě a užívání) bezpečnost osob, domácích a hospodářských zvířat nebo majetek.

Zdroje
  • ČSN EN 33 2000-4-41 ed.2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Praha: Český normalizační institut, 2007.
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.
  • SOLID TEAM, s.r.o. Elektro v praxi: Právní předpisy, základní normy, silnoproud. 2014.