Prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem

Prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem

Způsob a rozsah volby prostředků ochrany před úrazem elektrickým proudem závisí na prostoru, ve kterém je elektrické zařízení provozováno s přihlédnutím na nepříznivé působení předpokládaných vnějších vlivů.

Základní členění prostor

Pro stanovení úrovně ochrany se prostory člení následovně:

  • prostory normální - prostory, ve kterých je provozování elektrického zařízení považováno za bezpečné (protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pokud elektrická zařízení odpovídají ustanovením, která se jich týkají a jsou provozována obvyklým stanoveným způsobem);

  • prostory nebezpečné - prostory, kde působením vnějších vlivů je buď přechodné nebo stálé nebezpečí úrazu elektrickým proudem;

  • prostory zvlášť nebezpečné - prostory, ve kterých působením zvláštních okolností vnějších vlivů (případně jejich kombinací) dochází ke zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Prostory se z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem posuzují podle nejnebezpečnějšího vnějšího vlivu nebo podle kombinace vnějších vlivů zvyšujících riziko úrazu.

Zdroje
  • ČSN EN 33 2000-5-51 ed.3. Klasifikace vnějších vlivů - Praha: Český normalizační institut.
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.
  • SOLID TEAM, s.r.o. Elektro v praxi: Právní předpisy, základní normy, silnoproud. 2014.