Úraz elektrickým proudem

Úraz elektrickým proudem

Velikost rizika vzniku úrazu elektrickým proudem je závislá na provozních podmínkách (napětí, proud, kmitočet atd.) a působení vnějších vlivů v prostoru provozovaných elektrických zařízení.

Lidé, hospodářská zvířata a volně žijící zvěř musí být chráněni proti nebezpečnému dotyku nebo přiblížení:

  • k živým částem s napětím proti zemi;

  • k živým částem různé polarity nebo rozdílných potenciálů;

  • k neživým částem, které při poruše mohou být pod napětím proti zemi.

Při přímém dotyku s živými částmi elektrického zařízení pod napětím může protékat postiženým tělem elektrický proud, který způsobuje patofyziologické účinky.

Rozdělení napětí z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Pokud jsme řekli, že úraz elektrickým proudem závisí na napětí, musíme si říci, jak velká napětí v daných prostorách mohou být, aby k úrazu elektrickým proudem nedošlo. Pro účely stanovení úrovně a druhů prostředků ochrany před úrazem elektrickým proudem, je určující velikost napětí provozovaných elektrických zařízení.

Napětí se z těchto důvodů člení takto:

  • napětí nebezpečná;

  • malá bezpečná napětí (napětí, která v daném prostoru neohrožují bezpečnost osob, hospodářských zvířat a volně žijící zvěř).

V následující tabulce je přehled mezí malých bezpečných napětí v daných prostorách, při kterých nedojde k úrazu elektrickým proudem a jsou zároveň mezními hodnotami dovoleného dotykového napětí elektrických zařízení do 1 000 V.

obrazek

Obr. 1: Meze malých bezpečných napětí podle prostor

 

Zdroje
  • ČSN EN 33 2000-4-41 ed.2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Praha: Český normalizační institut, 2007.
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.
  • SOLID TEAM, s.r.o. Elektro v praxi: Právní předpisy, základní normy, silnoproud. 2014.

Obrázky

  • Obr. 1: KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.