Základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem

Základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem

Základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem spočívá v tom, že:

nebezpečné živé části nesmějí být volně přístupné a přístupné vodivé části se nesmějí stát nebezpečnými živými částmi.

Základní pojmy:

 • živé části - vodivé části (obvykle přímo vodiče) určené k tomu, aby při obvyklém užívání byly pod napětím;

 • neživé části - vodivé části elektrického zařízení, které však na rozdíl od živých částí k tomu, aby při obvyklém užívání byly pod napětím, určeny nejsou – nejsou tedy obvykle živé a je možno se jich dotknout (nejsou zakryty izolací či jiným způsobem), tyto části se však mohou stát živými, jestliže dojde k poruše;

 • nebezpečná živá část - živá část, která za stanovených podmínek může způsobit úraz elektrickým proudem.

obrazek

Obr. 1: Přímý a nepřímý dotyk (dotyk na živou a neživou část)

K tomu nesmí dojít:

 • ani za normálních podmínek provozu elektrického zařízení;

 • ani za podmínek jedné poruchy.

Znamená to:

 • nebezpečné živé části musí být vždy uzavřeny krytem nebo pokryty izolací tak, aby se jich nemohl nikdo dotknout;

 • neživé části, ale nejen ty, ale vůbec všechny vodivé části, kterých je možno se dotýkat, se nikdy nesmějí dostat pod napětí.

Pro ochranu při normálním provozním stavu je užíván termín ochrana před nebezpečným dotykem živých částí, pro ochranu při poruše se užívá termín ochrana před dotykem neživých částí. Oba dva tyto doposud používané termíny nevyjadřují plně a ve všech případech význam a míru provedených ochranných opatření. Proto nová mezinárodní norma uvádí namísto těchto tradičních, stále ještě používaných termínů, termíny nové.

Jsou to:

 • základní ochrana, což je ochrana před úrazem elektrickým proudem, když je zařízení v bezporuchovém stavu;

 • ochrana při poruše, což je ochrana před úrazem elektrickým proudem v případě, když na zařízení došlo k jedné poruše.

Zdroje
 • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.
 • SAJNER, Jiří. Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha: ověřování odborné způsobilosti. 2., nezm. vyd. Praha: SNTL, 1988, 487 s. Praktické elektrotechn. příručky.

Obrázky

 • Obr. 1: KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.