Normální podmínky – základní ochrana

Normální podmínky – základní ochrana

Normální podmínky jsou takové podmínky provozu elektrického zařízení, instalace a napájecí sítě, pro které je celé zařízení určeno, vyrobeno a instalováno.

Při normálních podmínkách používání, údržbě musí být všechny ochranné prostředky (způsoby ochrany před dotykem živých částí) účinné po celou očekávanou dobu života instalace.

Při určování podmínek provozu zařízení se berou v úvahu vnější vlivy v místě instalace.

Pozornost se musí věnovat zvláště teplotě okolí, klimatickým podmínkám, přítomnosti vody, mechanickému namáhání a možnostem osob a hospodářských zvířat dosáhnout v daném prostoru kontaktu s potenciálem země.

Ochrana, která musí být pro tyto normální podmínky vždy zajištěna tak, aby nebezpečné živé části nebyly přístupné dotyku, se nazývá základní ochrana (doposud byla označovaná jako ochrana před dotykem živých částí).

Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí) je určena pro provoz zařízení a je zaměřena na to, aby části, které jsou při provozu pod napětím, nebyly lidem přístupné.

Zařízení musí být provedeno tak, aby se člověk nemohl živých částí přímo dotknout - (člověk musí být před dotykem živých částí chráněn).

Ochrana je provedena např. základní izolací

Obr. 1: Základní ochrana

Při normálních provozních podmínkách i v případě, že se izolace někdo dotkne, nesmí protékat do lidského těla žádný proud.

Pro základní ochranu jsou v technických normách stanovena pravidla, která musí dodržet výrobce elektrických zařízení a předmětů.

Elektrotechnik, který provádí montáž těchto zařízení nebo i laik, který si koupil spotřebič, zařízení, aby jej používal, už nemá na této základní ochraně představované především izolací (základní izolací) a uzavřením živých částí do pevného krytu co zkazit.

Zdroje
  • ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem, Praha, ČNI 8/2007.
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.
  • SAJNER, Jiří. Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha: ověřování odborné způsobilosti. 2., nezm. vyd. Praha: SNTL, 1988, 487 s. Praktické elektrotechn. příručky.

Obrázky

  • Obr. 1: KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.