Přepážky, kryty, zábrany a ochrana polohou

Přepážky, kryty, zábrany a ochrana polohou

Přepážky a kryty

Přepážky nebo kryty jsou určeny k tomu, aby zabraňovaly jakémukoliv dotyku živých částí:

 • u nízkonapěťových instalací, systémů a zařízení přístupu k nebezpečným živým částem zajištěním stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem alespoň IP XXB (odpovídá také IP 2X);

 • u vysokonapěťových instalací, systémů a zařízení přístupu do ochranného prostoru zajištěním stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem alespoň IP XXB (odpovídá také IP 2X).

Přepážky a kryty musí mít dostatečnou mechanickou pevnost a trvanlivost pro udržování stanoveného stupně ochrany. Musí být pevně zajištěny na svém místě.

Je-li nutné otevřít kryty, odstranit přepážky nebo odstranit částí krytů, musí to být možno pouze:

 • s použitím klíče nebo nástroje;

 • nebo po odpojení nebezpečných živých částí od napájecího obvodu tam, kde by kryt již nezajištoval ochranu; obnovení napájení smí být možné pouze po opětném umístění přepážek nebo částí krytu nebo po uzavření dvířek;

 • kde vnitřní přepážka, zajištující krytí aspoň IP 2X, je odstranitelná pouze pomocí klíče nebo nástroje.

Značení stupně krytí

Stupeň krytí se označuje kódem IP XX YZ, kde písmena IP vyjadřují mezinárodní označení krytí (ingress protection), XX je charakteristické dvojčíslí, Y je přídavné a Z doplňkové písmeno. Písmena Y a Z jsou nepovinná.

První číslice vyjadřuje stupeň krytí před nebezpečným dotykem živých částí a před vniknutím cizích pevných těles.

Druhá číslice vyjadřuje stupeň krytí před vniknutím vody.

Tab. 1: Způsob označování krytí

Tab. 2: Stupeň krytí před vniknutím cizích předmětů

Tab. 3: Stupeň krytí před vniknutím vody

obrazek

 

Poznámka: Krytí IP69K je určeno pro aplikace, kde se vyskytují vysokotlaké stříkající kapaliny s vysokou teplotou. Číslice “6” se týká externí ochrany proti prachu. “9” znamená ochranu proti tryskající kapalině pod vysokým tlakem, „K“ znamená, že použitá voda má vysokou teplotu.

Tab. 4: Význam písmen u krytí

obrazek

Viz. kapitola: Krytí - IP a IK kód

 

Zábrany

Zábrana není přímou součástí elektrického zařízení. Má zamezit nahodilému dotyku se živou částí a chrání před neúmyslným přiblížením se k živé části. Nechrání při úmyslném dotyku nebo při úmyslném obejití zábrany. Může být odstraněna bez použití klíče nebo nástroje, ale musí být zajištěna tak, aby se nedala neúmyslně odstranit.

Provedení zábrany závisí na tom, jakou elektrotechnickou kvalifikaci mají pracovníci, kterým je prostor přístupný. Zábrany jsou určeny k ochraně osob znalých nebo poučených, nejsou však určeny k ochraně laiků.

Zábrany jsou vyrobeny z izolantu. Pro zařízení do 1 kV musí být zábrana z izolantu od živých částí vzdálena u vnitřních zařízení alespoň 15 cm a u venkovních zařízení alespoň 20 cm. (Je-li zábrana z izolantu vyzkoušeného na dvojnásobek jmenovitého napětí zařízení, je možno tuto vzdálenost pro zařízení do 1 kV snížit až na 5 cm.) Se zvyšujícím se napětím se vzdálenosti od živých částí zvyšují. Pro 220 kV je pak minimální vzdálenost zábrany od živých částí 210 cm (uvnitř postačí 190 cm).

Příkladem ochrany zábranou je např. oplocení, uzamčení, mříž, pletivo, ohrazení provazem, tyčí, zábradlím apod.

Ochrana polohou

Ochrana polohou má zabránit nahodilému dotyku se živou částí. Princip ochrany spočívá v umístění živé části mimo dosah. Bez použití zvláštních pomůcek není možno se živé části dotknout. Příkladem je holé venkovní nebo trakční vedení.

Na obrázku je vyznačen dosah ruky a ve směru nahoru od stanoviště, b ve směru do stran od stanoviště, jestliže se předpokládá, že dosah od stanoviště v tomto směru je omezen nějakou zábranou (zábradlím, drátěným pletivem apod.), c je dosah ruky pod stanovištěm.

Hodnoty a, b, c  jsou uvedeny v tabulce.

obrazek

Obr. 1: Dosah ruky od stanoviště osob

 

Tab. 5: Minimální vzdálenosti živých částí od stanoviště při ochraně polohou

obrazek

 

Zdroje
 • ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód), Praha, ČSNI 11/1993.
 • ČSN EN 50102 (33 0335) Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód), Praha, ČSNI 2/1997.
 • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.
 • SAJNER, Jiří. Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha: ověřování odborné způsobilosti. 2., nezm. vyd. Praha: SNTL, 1988, 487 s. Praktické elektrotechn. příručky.
 • SOLID TEAM, s.r.o. Elektro v praxi: Právní předpisy, základní normy, silnoproud. 2014.

Obrázky a tabulky

 • Obr. 1: [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://www.els.webzdarma.cz/ochrana.html
 • Tab. 1: [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/vzdelani/clanky/kryti_ip.htm
 • Tab. 2: [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/vzdelani/clanky/kryti_ip.htm
 • Tab. 3: [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/vzdelani/clanky/kryti_ip.htm
 • Tab. 4: [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/vzdelani/clanky/kryti_ip.htm
 • Tab. 5: [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://www.els.webzdarma.cz/ochrana.html