Omezení napětí, ustáleného dotykového proudu a náboje

Omezení napětí, ustáleného dotykového proudu a náboje

Omezení napětí

Omezení napětí musí zajišťovat, že napětí mezi dvěma současně přístupnými částmi nepřekročí příslušné meze malého napětí. Toto opatření pro základní ochranu ještě není opatřením zajišťujícím kromě základní ochrany i ochranu při poruše. Ochrana se používá u elektrických zařízení třídy ochrany III.

Tab. 1: Rozdělení zařízení podle napětí

obrazek

Zdrojem malého napětí ELV (Extra low voltage) mohou být:

 • zdroje nezávislé na obvodech s jiným napětím:

  • elektrochemický zdroj, např. akumulátor;

  • generátor, např. se spalovacím motorem;

 • zdroje závislé na obvodech s jiným napětím, které však musí obsahovat izolační bariéru na úrovni dvojité izolace:

  • bezpečnostní ochranný transformátor;

  • motorgenerátor;

  • izolovaný elektronický zdroj s výstupem s napětím ELV.

Tab. 2: Meze bezpečných jmenovitých napětí v závislosti na prostorech

obrazek

 

Omezení ustáleného dotykového proudu a náboje

 

Účelem této ochrany je zajistit, aby byl proud protékající lidským tělem v důsledku přímého či nepřímého dotyku částí elektrických zařízení omezen na hodnotu, která nemůže být nebezpečná nebo citelná.

Předpokládáme, že odpor lidského těla je 2000 Ω, pak při jeho připojení na části současně přístupné dotyku nesmí přes něj téci proud, který by byl nebezpečný pro lidský organismus. Totéž platí i pro elektrický náboj, který by se přemístil z jedné uvažované části na druhou. Byly stanoveny následující doporučené a mezní hodnoty proudu a náboje.

Tab. 3: Mezní hodnoty proudu a náboje

obrazek

 

 • doporučuje se, aby nahromaděný náboj mezi současně přístupnými vodivými částmi nepřekročil 0,5 µC (práh vnímání); může být stanoveno 50 µC (práh bolesti);

 • v některých technických normách mohou být stanoveny i vyšší hodnoty nahromaděného náboje a ustáleného proudu - například u částí speciálně určených k tomu, aby podnítily reakci na bolest (například elektrické ohradníky);

 • při výrobě zařízení využívajícího takových účinků je třeba si uvědomit, že nesmí být překročen práh komorové fibrilace. Některá speciální zařízení však pracují i s proudy a náboji, které mohou srdeční fibrilace vyvolat. Jedná se o zdravotnické elektrické přístroje, pro něž platí speciální technické normy.

Zdroje
 • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.
 • SAJNER, Jiří. Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha: ověřování odborné způsobilosti. 2., nezm. vyd. Praha: SNTL, 1988, 487 s. Praktické elektrotechn. příručky.

Tabulky

 • Tab. 1: [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://www.utee.feec.vutbr.cz/files/predmety/El_kvalif/BBZ.pdf
 • Tab. 2: [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://www.utee.feec.vutbr.cz/files/predmety/El_kvalif/BBZ.pdf
 • Tab. 3: [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://www.utee.feec.vutbr.cz/files/predmety/El_kvalif/BBZ.pdf