Požadavky na prostředky základní ochrany

Požadavky na prostředky základní ochrany

Izolační odpor elektrických zařízení

Aby elektrické zařízení nemohlo ohrožovat ty, kteří s ním zacházejí, je v prvé řadě zajištěno základní ochranou (ochranou před dotykem živých částí). Ta je provedena základní izolací, a to i když přepážky a kryty brání přístupu k živým částem. I tyto ochranné části, pokud samy nejsou z izolantu, musí být od živých částí odděleny izolací. Důležité je vědět, že tato základní izolace musí mít tak velký izolační odpor, aby proud, který jí může procházet, byl menší než je prahová hodnota jeho vnímání, popř. aby tuto hodnotu příliš nepřekračoval.

Krytí – IP a IK kód

Ochrana krytím by se měla správně uvádět jako ochrana krytem. Účelem tohoto opatření je zakrýt (krytem nebo přepážkami) elektrické zařízení tak, aby:

  • do něj nemohly vnikat cizí předměty;

  • nebylo možno se dotknout částí pod napětím;

  • do zařízení nemohla pronikat voda nebo jiné kapaliny.

Krytí elektrického zařízení je stupňované. Stupeň ochrany krytem se volí s ohledem na prostředí, v němž je zařízení umístěno a podle nebezpečí dotyku živých částí.

Krytí slouží nejen k ochraně před úrazem elektrickým proudem, ale i před vniknutím cizích předmětů a, pokud zařízení může být vystaveno působení vody, také před jejím vniknutím.

Stupně ochrany krytem před vniknutím cizích předmětů, před vniknutím vody IP kódem.

Tab. 1: Význam jednotlivých písmen a číslic IP kódu

obrazek

Tam, kde se nevyžaduje uvedení charakteristické číslice, uvede se na jejím místě písmeno X (nebo XX, není-li nutné uvádět žádnou číslici). Přídavné a doplňkové písmeno může být vynecháno, aniž by bylo něčím nahrazeno.

Tab. 2: Přídavné písmeno IP kódu

obrazek

Stupně ochrany krytem – IK kód

Stupně ochrany krytem pomocí IK kódu (podle síly mechanického nárazu) se udávají podle tabulky.

Tab. 3: Význam písmen a číslic IK kódu

obrazek

 

Zdroje
  • ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód), Praha, ČSNI 11/1993.
  • ČSN EN 50102 (33 0335) Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód), Praha, ČSNI 2/1997.
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.
  • SAJNER, Jiří. Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha: ověřování odborné způsobilosti. 2., nezm. vyd. Praha: SNTL, 1988, 487 s. Praktické elektrotechn. příručky.

Tabulky

  • Tab. 1: KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.
  • Tab. 2: KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.
  • Tab. 3: KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.