Přídavná izolace, ochranné pospojování

Přídavná izolace, ochranné pospojování

Přídavná izolace

Účelem přídavné izolace je bránit průchodu napětí na části přístupné dotyku.„Přídavná izolace je dimenzována tak, aby odolávala stejnému namáhání, jaké je stanoveno pro základní izolaci.

Ochranné pospojování

Ochranné pospojování slouží k vyrovnání potenciálu mezi částmi, které mohou být současně přístupné dotyku. Musí být funkční při poruchových proudech vzniklých při selhání základní ochrany představované izolací živých částí. Po dobu, než bude porucha odpojena, nesmí poruchový proud vyvolat na ochranném pospojování dotykové napětí větší než dovolené.

Ochranné pospojování se musí skládat z jedné nebo více vhodných kombinací složených z následujících prvků:

 • ochranné svorky nebo ochranné přípojnice zařízení;

 • uzemněného nebo neuzemněného ochranného pospojování v instalaci;

 • ochranného vodiče (PE);

 • vodiče PEN;

 • ochranného stínění;

 • uzemněného bodu zdroje nebo umělého středu;

 • zemniče (včetně zemničů pro řízení potenciálu);

 • uzemňovacího přívodu (k zemniči, pokud jej není možno připojit k pospojování přímo).

U nízkonapěťových instalací se uzemněné ochranné pospojování běžně skládá z:

 • hlavního pospojování, které spojuje navzájem;

  • hlavní ochranný vodič;

  • hlavní uzemňovací přívod nebo hlavní ochrannou svorku (přípojnici);

  • kovová potrubí sloužící v budově pro rozvod, např. plynu;

  • kovové konstrukční části, ústřední topení a klimatizaci;

  • jakékoliv kovové pláště (telekomunikačních kabelů, pokud to dovoluje jejich majitel nebo provozovatel);

 • doplňujícího pospojování, které spojuje navzájem přístupné vodivé části;

 • místního pospojování, které spojuje navzájem přístupné vodivé části v určitých prostorech, kde se vyskytují specifické podmínky.

obrazek

Obr. 1: Provedení pospojování s použitím přípojnice hlavního pospojování

 

Zdroje
 • ČSN EN 61140 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska, Praha, ČSNI 3/2003
 • ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče, Praha, ČNI 5/2012
 • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.

Obrázky

 • Obr. 1: KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.