Jednoduché oddělení

Jednoduché oddělení

Obvod je galvanicky oddělen od země a od ostatních obvodů, nemá napětí proti zemi pevně určené. K tomu dojde až při prvním spojení tohoto obvodu.

Při poruše základní izolace a dotyku osoby s touto částí se stává uzemněním. To, že je obvod uzemněn, však neznamená, že by jím protékal elektrický proud. Ten se totiž nemá kudy uzavřít (pokud nepočítáme s kapacitními a svodovými proudy vodičů). Proto v případě, že se někdo dotkne živé části nebo části s poškozenou izolací takového obvodu, dojde sice k uzemnění obvodu prostřednictvím jeho těla, tělem však neprochází nebezpečný proud.

Jednoduchého oddělení obvodu od ostatních obvodů nebo od země se všude dosáhne základní izolací odpovídající hodnotě nejvyššího vyskytujícího se napětí.

Pokud je mezi oddělené obvody zapojena nějaká součástka, musí tato součástka vydržet elektrické namáhání stanovené pro izolaci, kterou přemosťuje a její impedance musí omezovat předpokládaný proud, který jí protéká, na hodnoty ustáleného dotykového proudu pod prahem vnímání.

Jednoduché oddělení se uplatňuje v ochraně elektrickým oddělením - ochranné opatření, v němž je:

  • základní ochrana zajištěna základní izolací nebo přepážkami a kryty mezi nebezpečnými živými částmi a neživými částmi odděleného obvodu;

  • a ochrana při poruše je zajištěna:

  • jednoduchým oddělením napájeného obvodu od ostatních obvodů a od země.

Neživé části odděleného obvodu musí být navzájem spojeny izolovanými vodiči neuzemněného pospojování. Takové vodiče nesmějí být spojeny s ochrannými vodiči nebo neživými částmi jiných obvodů nebo s cizími vodivými částmi.

Úmyslné připojení neživých částí k ochrannému vodiči nebo k zemnímu vodiči není dovoleno.

 

 

 

 

Zdroje
  • ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem, Praha, ČNI 8/2007.
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.