Nevodivé okolí, řízení potenciálu

Nevodivé okolí, řízení potenciálu

Nevodivé okolí

Toto ochranné opatření má zabránit současnému dotyku částí, které mohou mít v důsledku porušení základní izolace živých částí různý potenciál.

Člověk je totiž od ostatního okolí izolován. Aby ochrana nevodivým okolím byla zajištěna, musí být zajištěna dostatečná izolace prostoru kolem elektrického zařízení. Z toho vyplývají i podmínky pro tuto ochranu.

V okolí elektrického zařízení musí být impedance proti zemi alespoň:

  • 50 kΩ, jestliže jmenovité napětí sítě nepřekračuje AC nebo DC 500 V;

  • 100 kΩ, jestliže jmenovité napětí sítě překračuje AC nebo DC 500 V.

Nevodivé okolí jako ochranný prostředek je užíváno jen zřídka a jeho uplatnění je obvykle doplňováno organizačními opatřeními, tj. trvalou kontrolou elektrického zařízení a jeho okolí, aby do něho nemohl být zavlečen jiný potenciál (aplikuje se jen u instalací, jejichž provoz je řízený osobou znalou nebo pod jejím dozorem).

Řízení potenciálu

Používá se převážně v sítích a zařízeních vn. Nově se uplatňuje jako součást ochranných opatření v rámci ochrany před bleskem. Řízení potenciálu je možno použít tak, že se instalují doplňující zemniče k tomu, aby se snížilo dotykové a krokové napětí, které vznikne při poruše. Zemniče jsou obvykle zakopány ve vzdálenosti 1 m od zařízení nebo jakékoliv vodivé části, a to v hloubce 0,3 až 0,5 m a jsou spojeny se zemnicí soustavou. Viz. kapitola: Prostředky základní ochrany - řízení potenciálu.

 

 

 

 

Zdroje
  • ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem, Praha, ČNI 8/2007.
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.