Dvojitá nebo zesílená izolace

Dvojitá nebo zesílená izolace

Izolace jsou určeny k tomu, aby bránily dotyku živých částí. Živé části musí být zcela pokryty izolací, kterou je možno odstranit pouze zničením (na rozdíl od krytů zhotovených izolantů). U konkrétních zařízení musí izolace vyhovovat požadavkům příslušných norem pro tato elektrická zařízení.

Dvojitá nebo zesílená izolace je ochranné opatření, u něhož:

  • základní ochrana je zajištěna základní izolací, ochrana při poruše přídavnou izolací;
  • základní ochrana i ochrana při poruše jsou zajištěny zesílenou izolací mezi nebezpečnými živými část­mi a přístupnými částmi.

Podle současného rozdělení ochran je možné dvojité nebo zesílené izolace použit jako jednoho ze čtyř opat­řeni při ochraně elektrické instalace v budovách do AC 1000 V a DC 1500 V.

Proto je nutné splnit další podmínky pro:

  • elektrické zařízení;
  • kryty;
  • instalaci;
  • vedení.

Tab. 1: Dvojitá a zesílená izolace

 

 

Zdroje
  • ČSN EN 61140 ed.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení. Praha: Český normalizační institut, 2003.  
  • ČSN EN 33 2000-4-41 ed.2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Praha: Český normalizační institut, 2007.  

Tabulky

  • Tab. 1: KALÁB, Pavel a Miroslav STEINBAUER. UTEE FEKT VUT V BRNĚ. Bezpečnost v elektrotechnice. Brno, 2011. Dostupné z: http://www.utee.feec.vutbr.cz/files/predmety/El_kvalif/BBZ.pdf