Ochranné oddělení obvodů

Ochranné oddělení obvodů

Ochranné oddělení obvodů je obdobou jednoduchého oddělení obvodů. Rozdíl mezi oběma opatřeními je v tom, že jednoduché oddělení obvodů slouží jako opatření při poruše, jestliže došlo k porušení základní ochrany představované základní izolací, zatímco ochranné oddělení zajišťuje najednou jak ochranu základní, tak ochranu při poruše. Z toho vyplývají především zvýšené nároky na izolaci mezi obvody.

Základní ochrana je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami a kryty.

Ochrana při poruše je zajištěna jednoduchým oddělením odděleného obvodu od ostatních obvodů a od země.

Ochrana elektrickým oddělením je omezena na jeden spotřebič a musí být zajištěna v souladu se všemi následujícími požadavky:

 1. Oddělené obvody musí být napájeny ze zdroje alespoň s jednoduchým oddělenim (oddělovací ochranný  transformátor), jehož napětí nepřesahuje 500 V.
 2. Živé části odděleného obvodu nesmějí být v žádném bodě spojeny s jiným obvodem ani se zemí ani s ochranným vodičem.
 3. Aby se zajistilo elektrické oddělení, musí být provedena taková opatření, aby mezi obvody bylo dosaženo základní izolace.
 4. Ohebné kabely a šňůry musí být viditelné po celé délce na všech svých částech, na nichž je nebezpečí jejich mechanického poškození.
 5. Pro oddělené obvody se doporučuje použití oddělených rozvodů. Jestliže jsou oddělené obvody a ostatní obvody ve stejném rozvodu musí se použít vícežilové kabely bez kovového pláště, izolované vodiče v izolačních elektroinstalačních trubkách, izolačních žlabech nebo kanálech, a to za předpokladu, že jejich jmenovité napětí není menší než nejvyšší jmenovité napětí (které se může vyskytnout) a každý obvod je chráněn před nadproudem.
 6. Neživé části oddělených obvodů nesmí být spojeny ani s ochranným vodičem, ani s neživými částmi ostatních obvodů, ani se zemí.

Ochrana elektrickým oddělením pro napájení více než jednoho spotřebiče je přípustná, jen když je provoz instalace řízen osobou znalou nebo pod jejím dozorem a musí být splněny také následující požadavky: 

 1. Musí být učiněna opatření, aby se oddělený obvod chránil před poškozením a poruchou izolace.
 2. Musí být navzájem spojeny neživé části odděleného obvodu izolovanými vodiči neuzemněného pospojování. Tyto vodiče nesmějí být spojeny s ochrannými vodiči nebo neživými částmi jiných obvodů nebo s cizími vodivými částmi.
 3. Všechny zásuvky musí být opatřeny ochrannými kontakty, které musí být spojeny se soustavou pospojování.
 4. Všechny ohebné kabely s výjimkou těch, které napájejí zařízení s dvojitou nebo zesílenou izolací, musí obsahovat ochranný vodič použitý jako vodič pospojování.
 5. V případě výskytu dvou poruch, které postihnou dvě neživé části, a kdy tyto poruchy jsou napájeny vodiči různé polarity, se musí zajistit, aby ochranný přístroj odpojil napájecí přívod ve  vyhovující době odpojení.
 6. Doporučuje se, aby součin jmenovitého napětí obvodu ve voltech a délky rozvodu v metrech nepřesáhl 100 000 Vm a aby délka rozvodu nepřesáhla 500 m.

 

Obr. 1: Ochrana elektrickým oddělením pro napájení více než jednoho spotřebiče

 

Princip působení ochranného oddělení

Za normálních okolností vykazují pracovní (fázové) vodiče L1, L2 a L3 veřejné elektrické sítě napětí 230V proti zemi. Tomuto napětí by byl vystaven také člověk stojící na elektricky vodivém podkladu, kdyby se vlivem chyby izolace dostal do kontaktu s pracovním vodičem L1, L2 nebo L3. Na sekundární straně oddělovacího transformátoru se objevuje výstupní napětí U = 230 V, avšak proti zemi u každého z vodičů je napětí nulové. Z toho však také vyplývá, že dotkne-li se člověk stojící na elektricky vodivém podkladu pouze jednoho z těchto dvou přívodů (výstupů oddělovacího transformátoru), nemůže být jeho tělo vystaveno žádnému nebezpečnému napětí.

 

 

Zdroje
 • ČSN EN 61140 ed.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení. Praha: Český normalizační institut, 2003.  
 • ČSN EN 33 2000-4-41 ed.2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Praha: Český normalizační institut, 2007.
 • KOŠŤÁL, Josef. Ochranné oddělení [online]. Elektro [cit. 2015-01-05]. Dostupné z: www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=26155   

Obrázky