Dvojitá nebo zesílená izolace, elektrické oddělení, nevodivé okolí

Dvojitá nebo zesílená izolace

U tohoto ochranného opatření je:

  • základní ochrana zajištěna základní izolací nebezpečných živých částí;

  • a ochrana při poruše je zajištěna přídavnou izolací;

  • nebo jsou základní ochrana a ochrana při poruše zajištěny zesílenou izolací mezi nebezpečnými živými částmi a přístupnými částmi (přístupnými vodivými částmi a přístupnými povrchy z izolačního materiálu).

Tyto ochranné prostředky mohou být vyrobeny se zařízením nebo mohou být doplněny během výstavby instalace.

 

 

Elektrické oddělení

Ochranné opatření, v němž je:

  • základní ochrana zajištěna základní izolací mezi nebezpečnými živými částmi a neživými částmi odděleného obvodu;

  • a ochrana při poruše je zajištěna jednoduchým oddělením napájeného obvodu od ostatních obvodů a od země a neuzemněným ochranným pospojováním propojujícím neživé části odděleného obvodu, na který je připojeno více než jedno zařízení je možné jen u instalací, jejichž provoz je řízen osobou znalou.

Úmyslné připojení neživých částí k ochrannému vodiči nebo k zemnímu vodiči není dovoleno.

 

 

Nevodivé okolí

U tohoto ochranného opatření je:

Poznámka:

Rovněž toto opatření patří mezi opatření výjimečně uplatňovaná (např. v případech prozatímních zařízení, u kterých buď není možno dosáhnout vodivého spojení se zemí, jako např. u nabíjecího agregátu na betonové letištní ploše, nebo je vodivé spojení se zemí nežádoucí, např. na některých pracovištích s citlivými elektronickými součástkami).

Při provozu instalace s tímto ochranným opatřením se kromě výše uvedených technických podmínek vyžaduje i splnění podmínky organizační – provoz instalace musí být přímo řízený osobou znalou, nebo musí být pod dozorem této osoby.

 

Zdroje
  • ČSN EN 61140 ed.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení. Praha: Český normalizační institut, 2003.  
  • ČSN EN 33 2000-4-41 ed.2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Praha: Český normalizační institut, 2007.
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.