Elektrické sítě z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem

Elektrické sítě z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 se používají tři základní druhy soustav TN, IT a TT.

Použitý písmenný kód je na obrázku 1:

Obr. 1: Značení sítí

Ochrana před úrazem elektrickým proudem zajišťovaná při poruše automatickým odpojením má v sítích TN velkou tradici. Sítě TN se začaly uplatňovat z toho důvodu, že automatické odpojení v nich mohlo být zajištěno bez problémů běžnými nadproudovými jisticími prvky. Toto odpojení již není tak snadné a samozřejmé v sítích TT. V sítích TT jsou totiž chráněné neživé části připojeny na ochranný vodič, který není s uzemněným středem zdroje spojen přímo, ale přes zem.V některých případech je třeba, aby zařízení bylo po určitou chvíli provozováno i s poruchou izolace. Přitom je však nutno zajistit, aby i s touto poruchou bylo zařízení bezpečné. To je možné, je-li zařízení napájeno ze sítě IT. V případě sítě IT jsou živé části zařízení za bezporuchového stavu izolovány od země. Izolovaný je totiž zdroj a v důsledku toho jsou izolované i živé části všech zařízení z tohoto zdroje napájené.

V tomto celku se budeme zabývat:

 • sítěmi TN (TN-C a TN-S);

 • sítěmi TT;

 • sítěmi  IT;

 • doplňujícím pospojováním;

 • koordinací ochranných opatření, kde se zaměříme na:

  • třídy ochrany elektrických předmětů;

  • vnější vlivy;

  • provozní stavy.

 

Zdroje
 • ČSN EN 33 2000-4-41 ed.2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Praha: Český normalizační institut, 2007.
 • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.

Obrázky

 • Obr. 1: KALÁB, Pavel a Miloslav STEINBAUER. Bezpečnost v elektrotechnice. Brno: VUT Brno, 2011.