Doplňující ochranné pospojování

Doplňující ochranné pospojování

V ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 se uvažuje i o možnosti, že podmínky automatického odpojení v síti nebudou splnitelné. Pokud se tak nestane, norma předepisuje alternativní opatření. To může nastat, je-li například místo poruchy vzdálené od hlavního pospojování, a tak úbytek napětí na vodiči PE nebo PEN přesahuje meze trvalého dotykového napětí. Řešením je tzv. doplňující pospojování. To musí zahrnovat všechny neživé části i cizí vodivé části současně přístupné dotyku. Přitom pospojování musí být spojeno s ochrannými vodiči všech zařízení v okolí včetně zásuvek.

Doplňující pospojování musí vyhovovat podmínce, že napětí (střídavé) mezi neživými a cizími vodivými částmi, které jsou současně přístupné dotyku, tj. nejvýše 2,5 m od sebe, nesmí ani při poruše být vyšší než 50 V AC (v prostorech zvlášť nebezpečných by nemělo být vyšší než 12 V AC).

Tato podmínka se zapisuje takto:

obrazek

kde

Ia je proud zajišťující vypnutí ochranného prvku (u chráničů je to jejich jmenovitý rozdílový proud, u pojistek a jističů proud zajišťující odpojení do 5 s),

R je odpor vodičů ochranného pospojování mezi dvěma různými neživými a cizími vodivými částmi, které jsou současně přístupné dotyku, tj. nejvýše 2,5 m od sebe. (Na tomto odporu nesmí průchodem proudu Ia vzniknout větší napětí než 50 V.)

Při zajišťování tohoto doplňujícího pospojování je možno upustit od instalace zvláštního vodiče doplňujícího pospojování mezi neživými částmi, jestliže součet odporů ochranných vodičů k neživým částem, kterých je možno se současně dotknout, splňuje již výše uvedenou podmínku.

Příklad ochranného pospojování je znázorněn na obr.1

obrazek

Obr. 1: Místní doplňující ochranné pospojování jako doplňková ochrana k ochraně při poruše při nesplnění požadavku na automatické odpojení

Dle ČSN 33 200-7-701 ed.2 je místní doplňující ochranné pospojování součástí ochranných opatření a musí spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části v místnosti s koupací vanou či sprchou.

Zdroje
  • ČSN EN 33 2000-4-41 ed.2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Praha: Český normalizační institut, 2007.
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.

Obrázky

  • Obr. 1: KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.