Revize, kontrola a dokumentace elektrických zařízení

Revize, kontrola a dokumentace elektrických zařízení

Elektrické zařízení je soustava vzájemně provázaných prvků, proto je nutné po jejich sestavení a smontování, před uvedením do provozu ověřit jejich bezpečnost a funkčnost. Proto se před uvedením do provozu provádějí tzv. výchozí revize elektrických zařízení. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení z hlediska bezpečnosti odpovídá ustanovením příslušných norem. V průběhu provozování se zařízení opotřebovává, stárne, zhoršují se vlastnosti materiálů apod. Proto je třeba zařízení stále udržovat v dobrém stavu, jeho stav pravidelně kontrolovat a z hlediska bezpečnosti je třeba na něm provádět pravidelné revize. Ke každému novému elektrickému zařízení musí být dodána doda­vatelem v potřebném rozsahu dokumentace umožňující stavbu, provoz, údržbu a revize zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí zařízení a další rozšiřování zařízení. Do do­kumentace musí být zaznamenávány všechny změny elektrických zařízení proti původní dokumentaci, které na zařízení vznikly před uvedením do trvalého provozu nebo v době provozu.

 

Zdroje