Revize elektrických zařízení

Revize elektrických zařízení

Revize elektrických zařízení je definována jako činnost, při které se prohlídkou, zkoušením a měřením zjišťuje stav daného zařízení z hlediska jeho bezpečnosti. 

Revidována musí být elektrická zařízení a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statistické elektřiny, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek. Výjimkou z tohoto pravidla je u pravidelných revizí soukromý majetek, který neslouží pro podnikání. V ČSN 33 2000-6, v části, která pojednává o pravidelných revizích, je řečeno, že provádění revizí je po dohodě s vlastníkem nemovitosti provádět vhodné, účelné a žádoucí. V dalším textu není možné se věnovat problematice revizí v celém rozsahu, neboť se jedná o velmi rozsáhlou oblast a přesahuje rozsah tohoto textu.

Výchozí revize

Nové el. zařízení je možno uvádět do provozu jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen jedním z uvedených způsobů:

 • výchozí revizi ve smyslu ČSN 33 1500 a u instalací dále dle ČSN 33 2000-6 ;
 • u výrobků dle zákona 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (evropskou značkou shody, respektive ES prohlášením o shodě).

Revize elektrických zařízení musí být prováděna za takových bezpečnostních opatření, která zaručí, že při zkouškách a měření nebude ohrožena bezpečnost. Následuje vymezení některých základních pojmů.

Revize - všechna opatření, kterými se zjišťuje shoda hotové elektrické instalace s harmonizačními dokumenty, právními předpisy a ČSN.

Prohlídka - je vědomé prohlédnutí a přezkoušení el. zařízení za účelem zjištění jeho řádného stavu s využitím všech smyslů a veškerého důvtipu.

Zkoušení - činnost prováděná na el. zařízení, kterou se má prokázat účinnost ochranných a signálních zařízení.

Měření - zjišťování hodnot nutných pro posouzení účinnosti ochranného zařízení pomocí měřících přístrojů.

Prvním revizním úkolem pro získání základních informací o revidovaném zařízení je prohlídka, která se provádí pokud možno za beznapěťového stavu a sama o sobě obsahuje velké množství předepsaných úkonů. Po prohlídce následuje měření sestávající se z následujících bodů:

 • spojitost ochranných vodičů a vodičů pospojování;
 • izolační odpor elektrického zařízení; 
 • ochrana před nebezpečím úrazu a dotykovým napětím; 
 • napětí a proud všeobecně;
 • odpor podlahy a stěn (pokud to druh ochrany vyžaduje);
 • automatické odpojení od zdroje;
 • zkouška proudového chrániče;
 • zkouška zapojení přístrojů a zjišťování sledu fází;
 • zkouška el. pevnosti (pokud není doklad výrobce);
 • funkční zkoušky; 
 • tepelné účinky;
 • úbytek napětí; 
 • unikající proud.

Pokud některé z uvedených měření nebo zkoušek nevyhoví, opakují se po odstranění závady všechna měření nebo zkoušky, které mohly být odstraněním závady ovlivněny. Norma dále uvádí podrobný rozbor měření vztažmo k druhu sítě a ochrany před nebezpečným dotykovým napětím. 

Pravidelné revize

Pro garanci bezpečného provozu musí být el. zařízení a zařízení pro ochranu před bleskem pravidelně revidovány. Povinnost provádět revize je dána právními předpisy. V revizní zprávě musí být uvedeno, zda je el. zařízení z hlediska bezpečnosti schopno provozu. Pokud byly při revizi zjištěny závady, musí být v revizní zprávě uvedeno, s jakým ustanovením normy nebo jiného předpisu jsou v rozporu, popřípadě jaké je v důsledku závady riziko ohrožení bezpečnosti. Revize mají být prováděny ve lhůtách určených ČSN (pokud nejsou ve zvláštních případech uvedeny normou nebo právním předpisem lhůty odlišné) - lhůty revizí jednotlivých zařízení jsou uvedeny v příslušné normě členěné dle vnějších vlivů, umístění a pod.

Mimořádné revize

Zavedení pojmu mimořádná revize vyplynulo z nařízení vlády č. 378/2001 Sb. §2 a připomínek na nesnadnost, ne-li nemožnost, pojmenování revize, jejíž obsah nebo důvod provedení nekoresponduje s pojmem revize výchozí ani pravidelná. Podle charakteru takovéto revize se na ně uplatňují požadavky stanovené pro revize výchozí nebo revize pravidelné.

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání

Je nutné si uvědomit, že provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí ukládá celá řada právních předpisů (Zákoník práce, zák.309/2006 Sb., Občanský zákoník, Obchodní zákoník, NV 378/2001 Sb. a další). Z ustanovení těchto předpisů vyplývá, že revize budou prováděny před zápůjčkou, po opravě či při předpokládané závadě - v pravidelných lhůtách kontroly spotřebičů je provádí jejich uživatel před jejich použitím. O tom, jak se tato činnost má provádět, musí být uživatel poučen. Lhůty revizí těchto spotřebičů jsou v normě ČSN 33 1600 ed. 2.

 

Zdroje
 • SOLID TEAM, s.r.o. Elektro v praxi: Právní předpisy, základní normy, silnoproud. 2014.
 • DUDEK, Jan. Bezpečnost v elektrotechnice. Ostrava, 2010. Studijní materiály. VŠB - Technická univerzita Ostrava.