Elektrotechnická kvalifikace pro obsluhu a práci na elektrickém zařízení

Obsluha elektrického zařízení

Jedná se o pracovní úkony spojené s provozem elektrického zařízení, např. spínání, místní, dálkové nebo ústřední ovládání, čtení údajů trvale namontovaných přístrojů. Při obsluze se osoby zásadně dotýkají jen těch částí, které jsou k tomu určené. Pokud je pro obsluhu stanoveno používání osobních ochranných prostředků, musí být použity. K obsluhovaným částem zařízení musí být vždy volný přístup. Při obsluze zařízení vn se obsluhující nemá přiblížit k živým částem pod napětím blíže, než na stanovenou vzdušnou vzdálenost.

 

Práce na elektrickém zařízení

Je výstavba, montáž, demontáž, údržba a revize elektrického zařízení, patří sem také všechny úkony pro zajišťování pracoviště a měření přenosnými přístroji. 

 

Elektrotechnická  kvalifikace pro obsluhu a práci na elektrickém zařízení

Vyhláška č. 50/1978 Sb.

Jedná se o prováděcí vyhlášku,  která  stanoví  potřebnou  kvalifikaci  pracovníků  pro  obsluhu  elektrických  zařízení nebo  práci  na  nich,  k projektování  elektrických  zařízení  a  k řízení  činností  ve  výrobě,  montáži a údržbě elektrických zařízení.

Za  elektrická  zařízení  se  považují  ta,  kde  může  dojít  k ohrožení  života,  zdraví  nebo  majetku účinkem elektřiny, a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Kvalifikace  osob:

Osoby bez elektrotechnické kvalifikace -  tyto osoby bez elektrotechnické kvalifikace (občané, laici) smí:

 • provádět  jednoduchou  obsluhu  elektrického zařízení  mn  a  nn  na  zařízeních,  u kterých  nemohou  přijít  do  styku s nekrytými částmi s nebezpečným napětím;
 • mohou provádět údržbu elektrického zařízení ve vypnutém stavu, ale bez rozebírání pomocí nástrojů;
 • při práci nebo pohybu v blízkosti elektrického zařízení se tyto osoby nesmí přiblížit k nekrytým živým částem.

 

 Pracovníci seznámení (§3 )

Pracovníci  seznámení  (osoby,  občané)  mohou  provádět  stejné  činnosti  jako  osoby  bez elektrotechnické  kvalifikace, jsou to však osoby (zaměstnanci),  kteří  musí  být  prokazatelně seznámeni se zařízením a poučeni o bezpečnostních předpisech.

 

Pracovníci poučení (§4 )

Pracovníci poučení mohou:

 • samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení všech napětí;
 • pracovat  na  částech  elektrického  zařízení  nn  bez  napětí,  v blízkosti  nekrytých  částí  pod napětím  ve  vzdálenosti  větší  než  20 cm  s  dohledem,  na  částech  pod  napětím  pracovat nesmějí,  s výjimkou  jednoduchých  prací,  které  jsou  určeny  schváleným  pracovním  návodem, nebo měření zkoušecím zařízením (např. informativní zkoušky výrobků na výstupní kontrole);
 • pracovat na vypnutých zařízeních vn a vvn s dohledem. V blízkosti částí pod napětím smí pracovat pod dozorem, na částech pod napětím pracovat nesmějí.

 

Pracovníci znalí (§5 )

Pracovníci znalí mohou:

 • samostatně obsluhovat jednoduchá i složitá elektrická zařízení všech napětí;
 • pracovat  samostatně na  částech  elektrického zařízení  nn  (bez  napětí,  v blízkosti  částí  pod  napětím  i  na  částech  pod napětím);
 • při nepříznivých podmínkách (vlhko, mokro, horko, venkovní prostředí) smí pracovat na částech elektrických zařízení  nn  pod  napětím  pod  dozorem  pracovníka  s vyšší  kvalifikací  při  použití  předepsaných pracovních a ochranných pomůcek a při dodržování předepsaných bezpečnostních opatření;
 • pracovat  na  zařízeních  vn  a  vvn  bez  napětí  sami,  v blízkosti  těchto  zařízení  pod  napětím s dohledem nebo pod dozorem.

 

Pracovníci znalí s vyšší kvalifikací (§6 až §11)

Tito pracovníci smí vykonávat veškerou obsluhu a práci na elektrickém zařízení, s výjimkou prací zakázaných, např. práce pod napětím v provozech těsných a horkých, venku za tmy, deště, mlhy, sněžení, bouřky  a  silného  větru.  Zakázány jsou  práce  v blízkosti  neohrazených  živých  částí  pod napětím,  jestli jsou po  obou  stranách  pracovníka,  za  jeho  zády,  pod  ním,  popřípadě  i  nad  ním,  když pracuje sehnutý a po vzpřímení by se k nim nebezpečně přiblížil.

Tab. 1: Kvalifikace pracovníků a podmínky pro její získání podle Vyhlášky č. 50

Zdroje
 • ČSN EN 50110-1 ed.2. Obsluha a práce na elektrických zařízeních. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, 2005.
 • TNI 34 3100. Obsluha a práce na elektrických zařízeních: Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005. Praha: Český normalizační institut, 2005.  
 • O odborné způsobilosti v elektrotechnice. In: 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, 1978.  

Obrázky a tabulky

 • Tab. 1: KALÁB, Pavel a Miroslav STEINBAUER. UTEE FEKT VUT V BRNĚ. Bezpečnost v elektrotechnice. Brno, 2011. Dostupné z: http://www.utee.feec.vutbr.cz/files/predmety/El_kvalif/BBZ.pdf