Hlavní zásady pro obsluhu a práci

Hlavní zásady pro obsluhu a práci na elektrickém zařízení

   Před zahájením jakékoliv práce na elektrickém zařízení nebo jeho obsluhy musí být vyhodnocena případná rizika a za předpokladu splnění všech bezpečnostních opatření zpracovány „bezpečné“ pracovní postupy. Podle tohoto vyhodnocení se stanoví, jakým způsobem musí být práce nebo obsluha vykonávána a jaké bezpečnostní opatření je potřeba provést.

   Každý provozovatel elektrického zařízení - jak fyzické, tak právnické osoby - musí stanovit osobu odpovědnou za každé elektrické zařízení, která odpovídá za to, že elektrické zařízení je udržováno a provozováno podle platných technických předpisů a norem a že je revidováno ve stanovených termínech. Před zahájením prací musí být osoba odpovědná za elektrické zařízení informována o povaze a sledu prováděných prací. Pokyn k zahájení prací na elektrickém zařízení dává osoba odpovědná za elektrické zařízení. O případném přerušení nebo skončení prací musí být opět informována osoba odpovědná za elektrické zařízení.

    Se všemi činnostmi, které jsou na elektrickém zařízení prováděny, musí být seznámena osoba odpovědná za elektrické zařízení.

   Kvalifikace osob zajišťujících a provádějících činnosti na elektrickém zařízení je dána vyhláškou č.50/1978 Sb. Osoby vykonávající práci na elektrickém zařízení musejí být školeny z bezpečnostních přepisů a místních pracovních předpisů týkající se jejich práce a musí být vyžadováno, aby postupovaly ve smyslu těchto předpisů a pokynů.

   Z osob určených na práci na elektrickém zařízení, s ním nebo v jeho blízkosti, musí být dostatečný počet osob vyškolen tak, aby byly schopné poskytnout první pomoc při zranění způsobeném elektrickým proudem anebo popáleninách.

  Doporučuje se, aby postup na poskytování první pomoci byl umístěn přímo na pracovišti na plakátech, panelech nebo na letácích, případně v bezpečnostních předpisech vydaných podle potřeby.

   Na pracovišti musí být přijata taková opatření, aby osoba, která má námitky proti provádění činnosti v rozporu s bezpečnostními předpisy měla možnost tuto skutečnost neprodleně oznámit vedoucímu práce. Vedoucí práce musí rozpor prověřit, a pokud je to nutné, postoupit k rozhodnutí nadřízenému.

 

Zdroje
  • TNI 34 3100. Obsluha a práce na elektrických zařízeních: Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005. Praha: Český normalizační institut, 2005.