Práce na elektrickém zařízení

Práce na elektrickém zařízení

Před zahájením práce musí být stanoven její postup, vyhodnocena rizika, která jsou s touto prací spojena a stanoveno, jaké osoby mohou tuto práci vykonávat a jaký je jejich počet. Osoby, které jsou zúčastněny na práci na elektrickém zařízení, musí být s touto prací náležitě seznámeny. Musí být stanoveno, jaká bezpečnostní opatření mají být provedena, aby práce byla bezpečná. Pokud pracuje více osob, musí být stanoven a jmenován vedoucí práce. U složité práce musí být její příprava provedena písemně.

Rozdělení práce na elektrickém zařízení

Podle odpovědnosti za dodržování pracovních předpisů  můžeme práci na elektrickém zařízení rozdělit na:

  • práci podle pokynů - je práce, pro kterou jsou dány jen nejnutnější pokyny vedoucím práce. Při této práci odpovídají za dodržování bezpečnostních předpisů pracující osoby samy;
  • práci s dohledem - je práce, která se provádí podle podrobnějších pokynů. Před zahájením práce se osoba provádějící dohled přesvědčí, zda jsou provedena nutná bezpečnostní opatření a v průběhu prací občas (podle potřeby) kontroluje osoba provádějící dohled dodržování bezpečnostních předpisů. Při této práci odpovídají za dodržování bezpečnostních předpisů pracující osoby samy;
  • práci pod dozorem - je práce, která se provádí za trvalé přítomnosti osoby, která je pověřena dozorem. Dozor je zároveň odpovědný za dodržování příslušných bezpečnostních předpisů.

Podle vzdálenosti od elektrického zařízení dělíme práci na:

  • práci bez napětí;
  • práci pod napětím;
  • práci na elektrickém zařízení v blízkosti živých částí.
Zdroje
  • ČSN EN 50110-1 ed.2. Obsluha a práce na elektrických zařízeních. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, 2005.
  • TNI 34 3100. Obsluha a práce na elektrických zařízeních: Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005. Praha: Český normalizační institut, 2005.