Údržba

Údržba

Údržba má zařízení udržovat v požadovaném stavu. Rozlišují se dva druhy údržby - preventivní údržba a opravná údržba. Dále se rozlišují druhy údržbové práce:

  • práce, při které se vyskytuje nebezpečí zranění elektrickým proudem, zkratem nebo obloukem a kde se musí používat odpovídající pracovní postupy;
  • práce, kde konstrukce zařízení umožňuje určitou údržbu (např. výměna pojistek nebo žárovek) s dodržením určitých pracovních postupů stanovených pro tuto činnost.

Jakékoliv údržbové práce musí schválit osoba zodpovědná za elektrické zařízení.

K vykonání této práce se musí přesně stanovit, na jakém zařízení, popř. části na elektrickém zařízení, se bude činnost provádět a jaké osoby ji budou provádět. Osoby vykonávající tuto práci musí být patřičně proškoleny.

Opravy

Dělí se do následujících etap: lokalizace poruchy, odstranění poruchy nebo výměna součástí; opětovné zprovoznění opravované části zařízení. Po ukončení opravy se musí provést odpovídající měření a seřízení, aby se zjistilo, jestli je opravovaná část schopna obnovení napájení.

Výměny

Výměna pojistek se musí provádět za beznapěťového stavu, pokud neexistuje jiný pracovní postup. Výměnu pojistek pro zařízení nízkého napětí, která je osazena v přístroji chránícím osobu před přímým dotykem a možností účinku zkratů, smí provádět osoba seznámená bez ověření přítomnosti napětí.

Výměnu pojistek pro zařízení vysokého napětí musí vykonávat osoba znalá nebo osoba poučená v souladu s odpovídajícími pracovními postupy.

Výměna svítidel a příslušenství se musí provádět za beznapěťového stavu. Výměnu svítidel a příslušenství pro zařízení nízkého napětí může vykonávat osoba seznámená, pokud zařízení poskytuje plnou ochranu proti přímému dotyku. Ve všech ostatních případech se taková výměna považuje jako oprava elektrického zařízení.

Přechodné přerušení práce

Musí se provést taková opatření, aby bylo zabráněno dotyku živých částí a neoprávněnému provozu elektrického zařízení. Pokud je to nutné, musí se informovat osoba odpovědná za elektrické zařízení.

 

Ukončení údržbové práce

Vedoucí práce předá zařízení osobě odpovědné za elektrické zařízení a oznámí jí, v jakém stavu se elektrické zařízení nachází.

 

Zdroje
  • ČSN EN 50110-1 ed.2. Obsluha a práce na elektrických zařízeních. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, 2005.
  • TNI 34 3100. Obsluha a práce na elektrických zařízeních: Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005. Praha: Český normalizační institut, 2005.