Práce pod napětím

Práce pod napětím

Práce pod napětím je veškerá práce, při které se osoba úmyslně dostává do styku s živými částmi nebo zasahuje do ochranného prostoru bud' částmi svého těla, nářadím, vybavením, nebo předměty, se kterými pracuje. Při této činnosti musí být zajištěno stabilní postavení pracovníka a musí mít obě ruce volné pro práci. Osoby musejí mít vhodné oblečení a odpovídající ochranné prostředky a pomůcky. Pracovníci nemají mít na sobě žádné elektricky vodivé předměty, které by mohly způsobit riziko zranění. Osoba pracující pod napětím musí být speciálně vyškolena pro tuto činnost. Stupeň způsobilosti má být potvrzen oprávněním pro práci pod napětím. Platnost osvědčení pro práci pod napětím musí být ověřována pravidelně. Práce pod napětím musí být omezena nebo přerušena v případě nepříznivých vlivů jako jsou například: déšť, bouřka, hustá mlha, silný vítr a podobně.

V případě prací pod napětím na zařízení malého napětí je třeba zejména zohlednit ochranu proti zkratu. 

U zařízení nízkého napětí (běžně nepřesahující AC 1 000 V nebo DC 1 500 V) chráněného proti nadproudům a zkratům platí pouze požadavky, na použití ochranného izolačního vybavení proti živým částem a v blízkosti živých částí, izolačního nebo izolovaného nářadí a odpovídajících osobních ochranných pomůcek. 

U zařízení vysokého napětí musí být ověřeno, že zvolené metody a používané nářadí jsou vhodné ve vztahu k prováděné práci a zařízení, na kterém se má pracovat. Dielektrické a mechanické vlastnosti nářadí a pomůcek musí odpovídat specifikaci v příslušných předmětových normách s ohledem na fyzikální parametry na pracovišti. 

 

 

Zdroje
  • ČSN EN 50110-1 ed.2. Obsluha a práce na elektrických zařízeních. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, 2005.
  • TNI 34 3100. Obsluha a práce na elektrických zařízeních: Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005. Praha: Český normalizační institut, 2005.