Znázornění elektrického obvodu

Znázornění elektrického obvodu

Nezbytnou součástí výroby, montáže a údržby elektrotechnických zařízení je technická dokumentace. Její rozsah a provedení jsou předepsány normami. Pro elektrická zapojení a pro vysvětlení elektrické funkce se kreslí elektrická schémata. 

Elektrotechnická schémata můžeme rozdělit na vysvětlující a prováděcí. Vysvětlující schémata můžeme dále rozdělit na bloková, přehledová, nauková a obvodová. Prováděcí schémata můžeme rozdělit na zapojovací a situační. Zásadou při kreslení musí být přehlednost schématu, tj. kreslení bez zbytečného křížení vodičů a s použitím schématických značek. Skládá-li se zařízení z několika funkčních částí, lze jej rozdělit na samostatné jednotky a kreslit je jako samostatná schémata.

Pro jednodušší kreslení elektrických obvodů užíváme schématické značky (normalizované symboly), ze kterých sestavujeme schémata. U nás se používá ČSN EN 60617.

Schématické značky jsou normalizované symboly prvků, součástek, strojů, přístrojů a zařízení, např. spotřebičů, spínačů, rezistorů nebo vodičů používaných k sestavení elektrických obvodů. Značky označují elektrické funkce prvků, nedávají však informaci o konstrukčním a technologickém provedení prvků. Pomocí schématických značek lze elektrické obvody přehledně zakreslit.

Grafické značky lze umístit bez ohledu na skutečné rozložení prvků v obvodu. Doporučuje se jejich vodorovná nebo svislá poloha. Propojení prvků ve schématu odpovídá skutečnému zapojení. Funkce zapojení musí být v každém případě dobře zřetelná. Zařízení a jednotlivé přístroje se ve schématech kreslí v základním stavu, tj. ve stavu, který zaujme bez působení vnějších vlivů.

Volba kreslení velikosti schématických značek závisí na požadavcích dobré přehlednosti celého schématu. Značky spojů, vodičů a vedení se mají kreslit stejnou tloušťkou čar. Různé tloušťky se používají tam, kde to přispěje k přehlednosti. U vodorovně kreslených značek se doporučuje psát označení součástky nad schématickou značkou, u svisle kreslených součástek vlevo od značky, vpravo od ní nebo po obou jejich stranách. Místo kde dochází k větvení vodičů a v místě galvanického spojení se značí ve schématu tečkou přesahující průměrem šířku čáry představující vodič.

Příklady schématických značek

obrazek obrazek

Obr. 1: Grafické značky pro schémata (výběr)

 

Názorné zobrazení jednoduchého elektrického obvodu

obrazek

 

Schéma zapojení

obrazek

Obr. 2: Elektrický stejnosměrný proudový obvod

 

 

Zdroje
  • TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.

Obrázky

  • Obr. 1: TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
  • Obr. 2: TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
 
Procvič si

1. Nakresli schématické značky, které znáš.

2. Nakresli a popiš jednoduchý elektrický obvod.

Doplňující učivo

Grafické značky pro schémata ČSN EN 60617,

Část 3: Vodiče a spojovací součásti.

Část 4: Základní pasivní součástky.

atd.