Elektrický výkon

Elektrický výkon

Výkonem rozumíme podíl práce vykonané v čase t a tohoto času. Elektrický výkon je tedy podíl elektrické práce a času jejího vykonání.

Elektrický výkon u stejnosměrných obvodů je práce vykonaná za jednotku času:

P=\frac{W}{t}=\frac{U.I.t}{t}

Po úpravě dostaneme:

P=U.I

kde:  P – elektrický výkon,

        U – elektrické napětí,

         I  – elektrický proud.

Jednotka je W (watt).

Elektrický výkon tedy počítáme jako součin napětí a proudu.

Pomocí Ohmova zákona můžeme odvodit vztahy pro výpočet výkonu z proudu a odporu nebo z napětí a odporu.

P=U.I                                      

z OZ platí:             U=I.R                                

dosadíme:           P=I.R.I                                   

upravíme:            P=I^{2}.R       

                     

P=U.I

z OZ platí:           P=\frac{U}{R}

 

dosadíme:          P=U.\frac{U}{R}

 

upravíme:           P=\frac{U^{2}}{R}

 

Ve spotřebiči s konstantním odporem narůstá výkon s druhou mocninou proudu nebo též s druhou mocninou napětí.

 

Měření elektrického výkonu

  • Nepřímé měření – změříme napětí, proud a vypočítáme výkon ze vztehu P=U.I.

obrazek

Obr. 1: Schéma zapojení nepřímého měření výkonu

 

  •  Přímé měření – pomocí wattmetru nebo univerzálního měřícího přístroje. Napěťová větev se zapojuje jako voltmetr a proudová větev jako ampérmetr. 

obrazek

Obr. 2: Schéma zapojení přímého měření výkonu

Příkon a výkon

Elektrický příkon P1 – výkon, který spotřebiči dodáváme (uvádí se na štítku spotřebiče nebo v návodu, mimo elektrických strojů).

Užitečný výkon P2 – výkon, který dodává spotřebič(uvádí se u elektrických strojů).

 

 

Zdroje
  • BLAHOVEC, A. Elektrotechnika I. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1995. I 95 SBN 80-85427-72-9.
  • TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
  • VOŽENÍLEK, Ladislav a Michal ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.

Obrázky

  • Obr. 1: TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
  • Obr. 2: TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
Procvič si

1. Jak vypočítáš elektrický výkon?

2. Nakresli schéma zapojení a způsob výpočtu nepřímého měření výkonu.

3. Nakresli schéma zapojení přímého měření výkonu.