Účinnost

Účinnost

Účinnost η (éta) je poměr mezi užitečně využívaným výstupním výkonem a vstupním příkonem spotřebiče:

\eta =\frac{P_{2}}{P_{1}}

Účinnost je bezrozměrná veličina. 

V praxi se však účinnost udává v procentech - %.

\eta =\frac{P_{2}}{P_{1}}.100

Účinnost může být udána podílem výkonů přímo nebo v procentech a je vždy menší než 1 nebo menší než 100 %, protože výstupní výkon je vždy menší než vstupní  výkon.

 

P1 – je elektrický příkon, tzn. výkon, který spotřebiči dodáváme.

Příkon se uvádí na štítcích strojů a přístrojů nebo v návodu jako hodnota jmenovitého výkonu spotřebičů. Např. žárovky mají příkon 40W, 60W, 100W atd. 

P2 – je užitečný výkon, tzn. výkon, který dodává spotřebič.

Jmenovitý výkon, uváděný na štítku udává u elektrospotřebičů vstupní příkon (odebíraný výkon) a u elektromotorů a pohonů výstupní odevzdávaný výkon.

 

Ztráty

Ztráty (ztrátový výkon) – rozdíl mezi příkonem a výkonem (neužitečně přeměněný výkon):

\Delta P=P_{1}-P_{2}

 

Příklady

Příklad výkonů a ztrát u žárovky:

Žárovka s příkonem 100W dodává světelný výkon asi 10W, tj. 90W se v ní neúčelně mění v teplo.

V žárovce jsou tedy ztráty kolem 90%.

 

Příklad výkonů a ztrát v motoru:

obrazek

Obr. 1: Příkony a ztráty v motoru

 

Zdroje
  • BLAHOVEC, A. Elektrotechnika I. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1995. ISBN 80-85427-72-9.
  • TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
  • VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.

Obrázky

  • Obr. 1: TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
Procvič si

1. Jaký je rozdíl mezi elektrickým příkonem a výkonem?

2. Jak se vypočítá účinnost?

3. Jak určíme ztráty?