Paralelní řazení rezistorů

Paralelní řazení rezistorů

Paralelní řazení – vedle sebe.

V paralelním zapojení jsou spolu spojeny vstupní svorky vedle sebe zapojených zařízení a výstupní svorky vedle sebe zapojených zařízení. Paralelní zapojení se také nazývá paralelní spojení nebo zapojení vedle sebe nebo řazení vedle sebe. Paralelní obvod obsahuje uzly, ve kterých se vodiče větví a součástky mohou být umístěny v různých větvích.

obrazek

Obr. 1: Paralelní řazení rezistorů

 

Elektrický odpor

Převrácená hodnota výsledného odporu všech paralelně řazených rezistorů se rovná součtu všech převrácených hodnot jednotlivých rezistorů.

 

\frac{1}{R}=\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}+\frac{1}{R_{3}}

Všeobecně platí:

\frac{1}{R}=\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}+.....+\frac{1}{R_{n}}

Pro dva paralelně zapojené rezistory platí upravený zjednodušený vztah:

R=\frac{R_{1}.R_{2}}{R_{1}+R_{2}}

Při paralelním spojení je výsledná hodnota odporu menší, než nejmenší dílčí odpor. Tak jako se při paralelním spojení sčítají proudy jednotlivých větví do celkového proudu, tak se sčítají i dílčí hodnoty vodivostí jednotlivých větví do celkové vodivosti. Paralelním spojováním se vodivost zvětšuje. 

Celková vodivost je rovna součtu dílčích vodivostí.

 

Elektrické napětí

U paralelního řazení je mezi konci všech rezistorů stejné napětí.

Spojováním vedle sebe do paralelního obvodu je možné na totéž napětí připojit nezávisle na sobě více spotřebičů.

U=U_{1}=U_{2}=.....=U_{n}

Tedy:    U=konstantní

 

Elektrický proud

U paralelního řazení se celkový proud rovná součtu proudů v jednotlivých větvích. 

Proudy v jednotlivých spotřebičích se nazývají proudy větví nebo dílčí proudy. Body, ve kterých se proudy větví, se označují jako uzlové body nebo uzly. Do jednoho uzlu může přitékat více proudů (kladné znaménko) a více proudů odtékat (záporné znaménko). Platí 1. Kirchhoffův zákon: součet proudů do uzlu přitékajících je roven součtu proudů z uzlu odtékajících.

I=I_{1}+I_{2}+I_{3}

Všeobecně platí:

I=I_{1}+I_{2}+.....+I_{n}

Při paralelním spojení jsou proudy v opačném poměru než příslušné odpory, tedy ve stejném poměru jako vodivosti. Větší proud tedy protéká menším odporem.

Použití paralelního zapojení

Žárovky, domácí spotřebiče i elektromotory jsou vyráběny na normalizované napětí, v ČR síťové napětí 230 V. Proto jsou k síti připojovány paralelně. 

Generátory, transformátory a galvanické články se řadí paralelně v případě, jsou-li potřeba velké proudy. K rozšíření rozsahu ampérmetru se paralelně k němu připojuje bočník.

Zdroje
  • BLAHOVEC, A. Elektrotechnika I. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1995. ISBN 80-85427-72-9.
  • TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
  • VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.

Obrázky

  • Obr. 1: VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.
Příklad

Tři rezistory jsou spojeny vedle sebe a připojeny ke zdroji napětí. Odpory jednotlivých rezistorů jsou R1 = 100Ω, R2 = 150Ω, R3 = 300Ω. Zdroj má napětí U = 12V. Stanovte výsledný odpor spojení, proudy v jednotlivých rezistorech a celkový proud.

Řešení: