Smíšené řazení rezistorů

Smíšené řazení rezistorů

Smíšené řazení je takové řazení, ve kterém jsou některé rezistory řazené paralelně a jiné sériově.

V praxi se často vyskytují obvody, které jsou kombinací sériových a paralelních zapojení. Taková zapojení se nazývají smíšená zapojení nebo sériově-paralelní zapojení. Smíšené zapojení obsahuje nejméně 3 prvky. 

Při výpočtech se snažíme převést obvod pouze na sériové řazení.

Výpočet výsledného odporu smíšeného zapojení má tyto kroky:

  • Zjednodušování, tj. řešení probíhá zevnitř směrem ven.
  • Skupiny sériových nebo paralelních odporů jsou postupně nahrazovány výslednými odpory s využitím vzorců pro sériové a paralelní řazeni.
  • V nově vzniklém zapojení jsou skupiny odporů opět nahrazeny výslednými odpory.
  • Postupné nahrazování probíhá tak dlouho, až je zapojení nahrazeno jediným výsledným odporem.

 

Příklad:

V obvodu na obrázku je: R1 = 200Ω,  R2 = 140Ω,  R3 = 500Ω.

Určete výsledný odpor obvodu.

obrazek

Obr. 1: Smíšené řazení

 

Řešení:

Rezistory R1 a R2 nahradíme jedním odporem R12.

Pro paralelně řazené rezistory platí:

 R_{12}=\frac{R_{1}.R_{2}}{R_{1}+R_{2}}=\frac{200\Omega .140\Omega }{200\Omega +140\Omega }=82\Omega

Výsledný odpor dostaneme součtem sériově řazených odporů R12 a R3.

R=R_{12}+R_{3}=82\Omega +500\Omega =582\Omega

Výsledný odpor obvodu je 582Ω.

 

Zdroje
  • BLAHOVEC, A. Elektrotechnika I. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1995. ISBN 80-85427-72-9.
  • TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
  • VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.

Obrázky

  • Obr. 1: VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.
Příklad
Vypočítejte proudy procházející rezistory a určete napětí mezi svorkami 1 a 2.
R1 = 5Ω, R2 = 15Ω, R3 = 5Ω, U = 12V.

Řešení: