Transfigurace rezistorů řazených do trojúhelníku

Transfigurace rezistorů řazených do trojúhelníku

Transfiguraci neboli přeskupení rezistorů používáme, jsou-li rezistory zapojeny do trojúhelníku a obvod se tedy nedá řešit podle pravidel pro sériové ani paralelní řazení. Takovýto obvod musíme upravit tak, abychom mohli daná pravidla použít.

Obvod upravíme tak, aby ho bylo možné řešit podle pravidel pro sériové nebo paralelní řazení. Provedená úprava nesmí změnit odporové poměry mezi vrcholy 1, 2 a 3.

obrazek

Obr. 1: Rezistory řazené do trojúhelníku

 

Uvedený obvod nelze podle dosud uvedených pravidel vypočítat, proto použijeme transfiguraci na hvězdu.

obrazek obrazek

Obr. 2: Rezistory řazené do trojúhelníku a do hvězdy

obrazek

Obr. 3: Transfigurace trojúhelník hvězda

Základní podmínkou každé transfigurace je to, že upravené zapojení musí být rovnocenné z hlediska výsledného odporu.

Rezistory řazené do trojúhelníku nahradíme rezistory řazenými do hvězdy podle daných vztahů:

 

R_{12}=\frac{R_{1}.R_{2}}{R_{1}+R_{2}+R_{3}}

 

R_{13}=\frac{R_{1}.R_{3}}{R_{1}+R_{2}+R_{3}}

 

R_{23}=\frac{R_{2}.R_{3}}{R_{1}+R_{2}+R_{3}}

 

Zdroje
  • BLAHOVEC, A. Elektrotechnika I. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1995. ISBN 80-85427-72-9.
  • TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
  • VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.

Obrázky

  • Obr. 1: VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.
  • Obr. 2: VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.
  • Obr. 3: VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.