První Kirchhoffův zákon

První Kirchhoffův zákon

První Kirchhoffův zákon platí pro uzel, tj. spoj v obvodu, ve kterém se proud rozvětvuje.

Proud, který do uzlu vstupuje, musí z něho zase vystoupit.

Součet proudů do uzlu přitékajících je roven součtu proudů z uzlu odtékajících.

\sum I_{p}=\sum I_{o}

ΣIp – součet přitékajících proudů,

ΣIo – součet odtékajících proudů.

 

Algebraický součet proudů v uzlu se rovná nule:

\sum I=0

  Při algebraickém součtu značíme:

  • proudy přicházející do uzlu jako kladné (+),

  • proudy odcházející z uzlu se záporným znaménkem (-).

 

Příklad

obrazek

Obr. 1: Spojení vodičů do uzlu

 

\sum I=0

I_{1}+I_{2}-I_{3}-I_{4}-I_{5}=0

 

\sum I_{p}=\sum I_{o}

I_{1}+I_{2}=I_{3}+I_{4}+I_{5}

 

 

 

Zdroje
  • BLAHOVEC, A. Elektrotechnika I. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1995. ISBN 80-85427-72-9.
  • TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
  • VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.

Obrázky

  • Obr. 1: TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
Příklad
Stanovte proud I1 procházející rezistorem R1 a jeho odpor. Napětí zdroje je 24V, odpory rezistorů jsou R2 = 3kΩ, R3 = 6kΩ a proud ze zdroje je 24mA.