Druhý Kirchhoffův zákon

Druhý Kirchhoffův zákon

Platí pro uzavřený elektrický obvod.

Algebraický součet všech napětí na svorkách spotřebičů (rezistorů) a na svorkách zdrojů v uzavřeném obvodu se rovná nule.

\sum U=0

 

Při psaní rovnice si zvolíme směr, kterým budeme postupovat po obvodu:

  • půjdeme-li ve směru šipky U, počítáme kladné napětí;

  • proti směru šipky U považujeme napětí jako záporné.

Polarita zapojených zdrojů musí být známá.

Svorkové napětí na spotřebičích (rezistorech) působí vždy ve směru procházejícího proudu.

U svorkového napětí zdroje je směr působení od kladné svorky k záporné.

Neznáme-li předem směry proudů v jednotlivých větvích obvodů, zvolíme je libovolně. Vyjde-li při výpočtu proud záporný, prochází proud spotřebičem opačně, než jak jsme předpokládali.

Vyjde-li směr proudu ve zdroji proti směru jeho svorkového napětí – pracuje zdroj jako spotřebič, tj. jako motor, nebo se akumulátorová baterie nabíjí.

 

Příklad

obrazek

Obr. 2: Uzavřený elektrický obvod

 

\sum U=0

U_{01}+U_{02}-U_{1}-U_{2}=0

Součet napětí na zdrojích se rovná součtu napětí na spotřebičích.

U_{01}+U_{02}+....=U_{1}+U_{2}+....

ΣU – součet všech napětí,

U01, U02 – napětí zdrojů,

U1, U2 – napětí na spotřebičích.

 

Zdroje
  • BLAHOVEC, A. Elektrotechnika I. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1995. ISBN 80-85427-72-9.
  • TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
  • VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.

Obrázky

  • Obr. 1: TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
Příklad
V daném zapojení je napětí zdroje 36V, proud ze zdroje 2mA a odpory rezistorů jsou R2 = 6kΩ, R3 = 9kΩ. Vypočítejte napětí na rezistoru R1 a jeho odpor.