Zobrazení elektrostatického pole

Zobrazení elektrostatického pole

V prostoru mezi kladně a záporně nabitými elektrodami je elektrické pole, které působí silově na elektrické náboje. Nabitá částice se pohybuje v elektrickém poli podél myšlené čáry. Takové čáry ve směru sil působících na nabité částice se nazývají siločáry elektrického pole. Elektrické pole je tedy možné znázornit modelem pomocí siločar. Siločáry jsou orientovány ve směru sil, které působí na kladně nabité částice. 

Elektrostatické pole se znázorňuje pomocí siločar.

1) Siločáry vystupují z těles kolmo k jejich povrchu z kladné elektrody do záporné. Nikde se neprotínají. Elektrická pole mezi různě tvarovanými elektrodami s rozdílnými elektrickými náboji mají různé prostorové rozložení silových účinků.

obrazek

Obr. 1: Znázornění elektrického pole

 

2) Mezi rovnoběžnými deskami jsou siločáry rovnoběžné a vzniká homogenní (tj. stejnorodé) pole, které má na všech místech stejné silové účinky. Elektrické siločáry začínají i končí na povrchu elektrod.


obrazek

Obr. 2: Homogenní elektrické pole

 

3) Kolem osamocené nabité koule vzniká radiální pole (nehomogenní) – na hranách a hrotech těles jsou siločáry blíže u sebe – větší silové účinky. Větší hustota elektrických siločar odpovídá větším silovým účinkům.


obrazek

Obr. 3: Radiální elektrické pole

Elektrické siločáry mohou být zviditelněny pomocí drobných těles nebo prachu z plastu či jiného izolantu rozsypaného mezi nabité elektrody. Často jsou siločáry zviditelňovány také pomocí krupice v ricinovém oleji.

Zdroje
  • BLAHOVEC, A. Elektrotechnika I. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1995. ISBN 80-85427-72-9.
  • TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
  • VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.

Obrázky

  • Obr. 1: VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.
  • Obr. 1: VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.
  • Obr. 1: VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.
Procvič si

1. Kde vzniká elektrické pole?

2. Jak se projevují účinky elektrického pole?

3. Jak znázorňujeme elektrické pole?

4. Znázorňete homogenní elektrické pole.

5. Znázorňete radiální elektrické pole.