Řazení kondenzátorů

Řazení kondenzátorů

Spojováním kondenzátorů je možné vytvářet sériová, paralelní a smíšená zapojení. Kondenzátory spojujeme do kondenzátorových baterií. Pro dosažení větších kapacit se řadí kondenzátory vedle sebe (paralelní zapojení), mají-li však pracovat při vyšším provozním napětí, použije se zapojení za sebou (sériové zapojení).

Sériové řazení

Působí jako zvětšování vzdálenosti elektrod (desek) a kapacita se zmenšuje.

Na sériově zapojených kondenzátorech různých kapacit jsou různá napětí.

V sériovém zapojení je na kondenzátoru s menší kapacitou větší napětí.

Pro sériové zapojení kondenzátorů platí:

 • Na každém kondenzátoru je jen dílčí napětí, nepřímo úměrné kapacitě kondenzátoru.
 • Všechny kondenzátory se nabíjejí i vybíjejí stejným proudem.
 • Hodnoty nábojů jsou na všech kondenzátorech stejné.
 • Celková kapacita je menší než kapacita kteréhokoliv kondenzátoru
 • Průrazná napěťová pevnost sériového spojení je větší, než průrazná pevnost kteréhokoliv kondenzátoru.

 

obrazek

Obr. 1: Sériové řazení rezistorů

Pro výpočet celkové kapacity pro libovolný počet sériově řazených rezistorů platí:

\frac{1}{C}=\frac{1}{C_{1}}+\frac{1}{C_{2}}+.....+\frac{1}{C_{n}}

Pro napětí a proud platí:

U=U_{1}+U_{2}+.....+U_{n}

I=konst

 

Paralelní řazení

Působí jako zvětšování plochy elektrod (desek) a kapacita se zvětšuje.

Pro paralelní zapojení kondenzátorů platí:

 • Na všech kondenzátorech je stejné napětí.
 • Každý kondenzátor se nabíjí i vybíjí dílčím proudem.
 • Celkový náboj je roven součtu dílčích nábojů na kondenzátorech.
 • Celková kapacita je rovna součtu kapacit kondenzátorů.

obrazek

Obr. 2: Paralelní řazení rezistorů

Pro výpočet celkové kapacity pro libovolný počet paralelně řazených rezistorů platí:

C=C_{1}+C_{2}+.....+C_{n}

Pro napětí a proud platí:

I=I_{1}+I_{2}+.....+I_{n}

U=konst

 

Zdroje
 •  
  BLAHOVEC, A. Elektrotechnika I. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1995. ISBN 80-85427-72-9.
 • TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
 • VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.

Obrázky

 • Obr. 1: TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
 • Obr. 2: TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
Procvič si

1. Nakresli čtyři kondenzátory zapojené v sérii a napiš vzorce pro výpočet kapacity, napětí a proudu.

2. Nakresli čtyři kondenzátory zapojené paralelně a napiš vzorce pro výpočet kapacity, napětí a proudu.