Magnetické pole vodiče

Magnetické pole vodiče

Kolem každého pohybujícího se elektrického náboje vzniká magnetické pole. Kolem každého nepohybujícího se elektrického náboje vzniká elektrické pole. Kolem vodiče protékaného proudem vzniká magnetické pole. Magnetické indukční čáry kolem pohybujícího se náboje nebo vodiče mají tvar soustředných kružnic. Orientace indukčních čar je závislá na orientaci proudu. Silové účinky magnetického pole vodiče klesají se vzdáleností od vodiče. Elektrický proud vytváří magnetické pole stejně jako permanentní magnet.

Prochází-li vodičem elektrický proud, vzniká kolem vodiče magnetické pole.

Indukční čáry jsou kružnice se středem ve vodiči.

 obrazek obrazek

Obr. 1: Znázornění magnetického pole vodiče

 

Směr indukčních čar

Směr indukčních čar můžeme určit pomocí Ampérova pravidla:

  • Pomocí Ampérova pravidla pravé ruky – pravou ruku položíme tak, že palec ukazuje dohodnutý směr proudu ve vodiči a zahnuté prsty nám určí směr magnetických indukčních čar.

obrazek

Obr. 2: Určení směru magnetického pole pomocí pravidla pravé ruky

 

  • Pravidlem pravotočivého šroubu – směr magnetických indukčních čar je stejný jako směr otáčení pravotočivého šroubu, který zašroubováváme po směru, kterým prochází proud.

obrazek

Obr. 3: Určení směru magnetického pole pravidlem pravotočivého šroubu

  • Protéká-li proud vodičem od pozorovatele, jsou magnetické indukční čáry orientovány ve směru pohybu hodinových ručiček a obráceně.

 

Směr proudu ve vodiči k pozorovateli je označován tečkou (šipkou přilétajícího šípu) a opačný směr od pozorovatele křížkem (křidélka vzdalujícího se šípu).

Obr. 4: Orientace proudu a odpovídajícího magnetického pole

Zdroje
  • BLAHOVEC, A. Elektrotechnika I. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1995. ISBN 80-85427-72-9.
  • TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
  • VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.

Obrázky

  • Obr. 1: TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
  • Obr. 2: VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.
  • Obr. 3: VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.
  • Obr. 4: TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
Procvič si

1. Kdy vzniká kolem vodiče magnetické pole?

2. Jaké vlastnosti má magnetické pole kolem vodiče?

3. Nakresli magnetické pole vodiče.

4. Urči směr magnetického pole vodiče.