Čítače

Čítače

Čítače jsou sekvenční obvody, které slouží k čítání impulsů. Sled vstupních impulsů v nich vyvolává změny stavů paměťové části, tj. změny stavů klopných obvodů. Tyto stavy lze vnějšími obvody převést na zobrazovač, čímž se získají informace ve vizuální formě pro další zpracování, nebo se elektrické signály na výstupu čítače využívají pro řízení různých procesů. Velmi rozsáhlé je využití čítačů v měřicí technice a ve výpočetní technice. Děliče kmitočtu slouží ke snížení opakovacího kmitočtu sledu impulsů jeho dělením celým číslem. Děliče kmitočtu mívají stejnou strukturu jako čítače, rozdíl je však ve vyvedení výstupů a v aplikacích.

Čítače dělíme podle různých kritérií:

a) Podle možnosti nastavení délky cyklu (modulu) jsou čítače

 • se stabilní délkou cyklu,

 • s nastavitelnou délkou cyklu.

b) Podle kódu, ve kterém čítají rozlišujeme čítače

 • dvojkové (binární), využívající čítání ve dvojkovém kódu,

 • desítkové (dekadické), čítající v desítkovém kódu,

 • a čítače čítající ve speciálním kódu.

c) Podle směru čítání jsou čítače

 • jednosměrné vpřed (count up),

 • jednosměrné zpět (count down),

 • obousměrné, nebo reverzibilní, umožňující podle volby čítat vpřed nebo zpět (vratné čítače).

d) Podle možnosti řízení hodinovými impulsy jsou čítače

 • asynchronní, bez možnosti řízení synchronizačními impulsy

 • synchronní, řízené synchronizačními (taktovacími, hodinovými) impulsy.

Kontrolní otázka

Co je myšleno pojmem čítač v oblasti číslicové technice?

Zapamatuj si
 1. Zapojením více klopných obvodů do série  vznikají další dělící poměry, které odpovídají binární číselné řadě (4:1, 8:1, 16:1,…).
 2. Kaskádované klopné obvody představují zároveň binární čítač těchto impulsů. Každý výstup klopného obvodu představuje jedno místo (bit) binárního výstupního výsledku.