Statické parametry – vlastnosti součástky v klidovém pracovním bodě

Statické parametry – vlastnosti součástky v klidovém pracovním bodě

V pracovním bodě VA-charakteristiky součástky uvedené na obr. 33 lze stanovit odpor součástky v tomto pracovním bodě (obr. 1).

Obr. 1: Statický odpor součástky v pracovním bodě

Odpor Rss je vlastně odpor rezistoru, kterým by při stejném napětí Up procházel stejný proud Ip, jaký prochází danou součástkou při uvažovaných pracovních podmínkách. Tímto odporem lze danou součástku v pracovním bodě P nahradit, aniž se změní hodnoty obvodových veličin. VA-charakteristika rezistoru s odporem Rss a VA-charakteristika nelineární součástky mají kromě počátku souřadnic společný jen jediný bod – pracovní bod P. Pokud se změní poloha pracovního bodu, změní se i hodnota odporu Rss (obr. 2).

Obr. 2: Závislost statického odporu na poloze pracovního bodu součástky

Lineární součástky (rezistor) mají VA-charakteristiku přímkovou a jejich statický odpor nezávisí na poloze pracovního bodu, jeho VA-charakteristika splývá s VA-charakteristikou součástky.

Vlastnosti nelineárních součástek jsou závislé na hodnotách obvodových veličin, vlastnosti lineárních součástek a nejsou závislé na hodnotách obvodových veličin.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav; VLK, Ivo. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázek

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Statický odpor součástky v pracovním bodě, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009
  • Obr. 2: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Závislost statického odporu na poloze pracovního bodu součástky, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009