Vliv vnějších činitelů na vlastnosti polovodičů

Vliv vnějších činitelů na vlastnosti polovodičů

Vlastnosti polovodičů ovlivňuje působení některých vnějších činitelů:

Vliv teploty na vodivost

Obecně známou vlastností polovodičů je růst jejich vodivosti s rostoucí teplotou, což může vést až k jejich zničení. Je to dáno nárůstem vlastní vodivosti, která se začíná uplatňovat až při vyšších teplotách. Prakticky jsou to maximální dovolené teploty (υMAX), které úzce souvisí s šířkou zakázaného pásu (tab.1).

Tab. 1: Šířka zakázaného pásu a maximální teplota některých polovodičů

vliv elektrického pole

  • tunelový jev

  • Gunnův jev (vznik mikrovlnných proudových oscilací)

vliv magnetického pole

  • Hallův jev (vznik příčného elektrického pole vlivem kolmého magnetického pole)
Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009