Diak

Diak

Diak (DIAC – Diode Alternating Current Switch), stejně jako tyristor a triak, je vícevrstvá spínací součástka, která však není vybavena řídicí elektrodou. Její sepnutí je prováděno překročením blokovacího napětí U(BO), a to jak kladné, tak záporné polarity.

Diak může být tvořen třívrstvou nebo pětivrstvou strukturou. V praxi má větší uplatnění diak s třívrstvou strukturou. Po přiložení napětí mezi anody A1 a A2 je vždy jeden přechod podle polarity přiloženého napětí polarizován v propustném a druhý v závěrném směru.

Diak vykazuje symetrickou voltampérovou charakteristiku s oblastí záporného diferenciálního odporu.

Zvýší -li se napětí UA2A1 tak, že překročí závěrné blokovací napětí U(BO), pak se dosud uzavřený přechod náhle otevírá a napětí na diodě poklesne v souhlasu s V-A charakteristikou (viz. obrázek 1) na pracovní hodnotu Uf.

Obr. 1: Diak V-A charakteristika

Některé základní parametry diaků

  • U(BO) Spínací napětí dosahuje hodnot 20 až 40 V;

  • US Souměrnost přechodů je udávána jako absolutní hodnota rozdílu blokovacích napětí přechodů diaku. \left | U_{(BO)1}+U_{(BO)2} \right |< U_{S};

  • Souměrnost US má velikost několik voltů, např. 3,5 V;

  • I(BO) Spínací proud při spínacím napětí U(BO) je menší než 1 mA;

  • Ptot Maximální výkonové zatížení je udáváno v mW;

  • IFRM Opakovatelný špičkový proud

Příklad použití diaku

Jako příklad použití si vysvětlíme jednoduchý relaxační oscilátor (schéma viz. obrázek 2)

Obr. 2: Relaxační oscilátor – schéma

Obr. 3: Relaxační oscilátor – průběh napětí na kondenzátoru C

Odpor RS musí být takový, aby nabíjecí proud byl menší než lmax. Použijeme RS =120 kΩ a kondenzátor C=130 nF.

Zapojíme a postupně zvyšujeme napájecí napětí nad UB daného diaku. Po překročení blokovacího napětí oscilátor kmitá. Napájecí napětí nastavíme na 40 V a změříme frekvenci kmitů.

Pro dobu kmitu relaxačního oscilátoru platí:

T=R\cdot C\cdot ln\frac{U-U_{H}}{U-U_{B}}

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Diak V-A charakteristika, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009
  • Obr. 2: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Relaxační oscilátor – schéma, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009
  • Obr. 3: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Relaxační oscilátor – průběh napětí na kondenzátoru C, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009