Trioda

Trioda

Trioda je elektronka se třemi elektrodami. Jako třetí elektroda je mezi katodu a anodu vložena drátěná síťka, která bez napětí netvoří žádnou překážku pro elektrony proudící z katody do anody. Tato elektroda se nazývá řídicí mřížka. Bude-li na mřížce záporné napětí vůči katodě, bude elektrony odpuzovat a anodový proud bude klesat tím víc, čím bude záporné napětí větší. (Může–li takto malé napětí na mřížce řídit velký anodový proud, znamená to, že trioda pracuje jako zesilovač).

Obr. 1: Vakuová trioda – schematická značka

Trioda má tři různé obvody:

  • anodový;

  • žhavicí (úkolem je vyhřát katodu na potřebnou teplotu vhodnou k optimální emisi elektronů);

  • mřížkový (je tvořen katodou, prostorem mezi katodou a mřížkou, mřížkou a zdrojem pro nastavení mřížkového napětí).

Změnami mřížkového napětí je možné měnit anodový proud. Jestliže na mřížku působí střídavé napětí, chová se elektronka ve svém anodovém obvodu jako zdroj střídavého napětí s vnitřním odporem elektronky. Velikost napětí tohoto zdroje je dána součinem velikosti střídavého napětí a zesilovacího činitele elektronky.

VA charakteristiky triody znázorňují závislost anodového proudu triodou na napětí mezi anodou a katodou při konstantním napětí řídicí mřížky. Pro každé napětí mřížky platí jedna příslušná VA charakteristika.

Řídicí mřížka triody má záporné napětí proti katodě, tzv. předpětí. Přivedené sinusové střídavé napětí se k předpětí přičítá a řídí tak velikost anodového proudu. Na rezistoru pak vzniká zesílené napětí.

Závislost anodového proudu na předpětí se nazývá převodní charakteristika triody.

Trioda vykázala ve vývoji poměrně dost nedostatků (malý zesilovací činitel, malý vnitřní odpor, značný zpětný účinek anodového obvodu na mřížový apod.). Proto se v moderních přístrojích trioda nepoužívá, byla nahrazena tranzistorem a zmíněné nedostatky vedly ke konstrukci dalších typů elektronek s více mřížkami.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: BRINDL, Pavel. Vakuová trioda (elektronka) – schematická značka. Z archivu autora.