Vychylovací obvody

Vychylovací obvody

Patří k nezbytným součástem obrazovky, mohou pracovat na dvou principech:

Elektrostatické vychylování

 

Princip elektrostatického vychylování je znázorněn na obr. 1. Vychylování elektronového svazku je prováděno pomocí dvou párů na sebe kolmých destiček, ze kterých dvě jsou určeny pro horizontální a dvě pro vertikální vychylování.

Výchylku elektronového svazku způsobují silové účinky elektrostatického pole přivedeného mezi vychylovací destičky. Při průletu elektronového svazku prostorem mezi vychylovacími destičkami získávají elektrony zrychlení ve směru kolmém na osu obrazovky, což způsobí změnu jejich dráhy z přímočaré na parabolickou.

Po průletu mezi deskami již není směr pohybu dále ovlivňován a elektrony pokračují v přímočarém pohybu ke stínítku. Složením výchylek způsobených oběma páry vychylovaných destiček vznikne na stínítku stopa znázorňující požadovaný průběh.

Obr. 1: Elektrostatické vychylování - schéma

Magnetické vychylování

Magnetické pole pro vychýlení elektronového svazku je buzeno dvěma páry vychylovacích cívek. Síla, která působí na elektron v magnetickém poli, má kolmý směr na směr pohybu elektronů. Proto magnetické indukční čáry vytvářející odchylku ve svislém směru musí být vodorovné a magnetické indukční čáry vytvářející odchylku ve vodorovném směru svislé.

Obr. 2: Magnetické vychylování - schéma

Obr. 3: Cívky magnetického vychylování


Výhodou magnetického vychylování proti elektrostatickému je, že při vysokém anodovém napětí a při určité vzdálenosti vychylovacích cívek od stínítka se při magnetické vychylování snadněji dosahuje větší výchylka svazku elektronů než při elektrostatickém vychylování. Obrazovka s magnetickým vychylováním může být podstatně kratší. Proto jsou tyto obrazovky používány v TV přijímačích.

K nevýhodám magnetického vychylování patří to, že jsou těžké ionty vychylovány málo a dopadají na střed stínítka. Kdyby se stínítko před dopadem iontů nechránilo, došlo by brzy ke ztrátě jasu uprostřed stínítka (iontová skvrna). Proto je třeba stínítko chránit. Ochrana se provádí tzv. metalizací, která spočívá v tom, že na vrstvu luminoforu je zevnitř obrazovky nanesena velmi tenká vrstva hliníku, která propouští elektrony, ale velké a těžké ionty uvíznou v její krystalové mřížce. Vrstva hliníku působí zároveň jako zrcadlo odrážející světlo luminoforu směrem k divákovi, které by jinak bezúčelně vnikalo do prostoru baňky obrazovky.

Při elektrostatickém vychylování je výchylka elektronů nezávislá na hmotnosti částic, takže jsou všechny částice se stejným nábojem vychylovány stejně a stínítko se opotřebovává rovnoměrně. Elektrostatické vychylování je přesnější. Třebaže umožňuje elektromagnetické vychylování realizovat vyšší vychylovací úhly, je značně závislé na kmitočtu. Proto se využívá pouze tam, kde se zobrazují pomalé děje, nebo při vychylování elektronového svazku konstantní rychlostí (televize).

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektrostatické vychylování - schéma, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009
  • Obr. 2: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Magnetické vychylování - schéma, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009
  • Obr. 3: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Cívky magnetického vychylování, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009