Třífázový usměrňovač

Třífázový usměrňovač

Je to zapojení usměrňovače, který usměrňuje proud ze tří fází střídavého proudu.

Rozdělení třífázových usměrňovačů

  • Trojpulzní třífázové usměrňovače

  • Šestipulzní třífázové usměrňovače

Trojpulzní třífázový usměrňovač

Trojpulzní usměrňovač (tzv. trojpulzní uzlové zapojení) je v praxi napájen z trojfázového transformátoru, jehož primární vinutí může být zapojeno buď do hvězdy, nebo do trojúhelníka. Sekundární vinutí je vždy zapojeno do hvězdy se středním vývodem. Napájecí napětí usměrňovače tvoří trojfázovou souměrnou soustavu se vzájemným fázovým posunem 2π/3. Obecně určuje napětí n-té fáze m-fázového napájecího zdroje výraz:

Kladné hodnoty napětí vytvářejí v každé větvi proud v přímém směru diody. Ve vodivém stavu je vždy ta dioda, která je připojena k fázovému napětí s největší okamžitou hodnotou. Následující zapojení a průběhy jsou pro odporovou zátěž.

Obr. 1: Schéma zapojení a průběhy veličin u trojpulzního usměrňovače

 

Průběh usměrněného napětí ud je obalovou křivkou kladných půlvln napětí u1, u2, u3.

Střední hodnota usměrněného napětí:

 

Špičkové závěrné napětí na diodě je rovno amplitudě sdruženého napětí:

Třífázový šestipulzní uzlový usměrňovač

U tohoto zapojení se využívá dvojice trojpulzních usměrňovačů. Jednotlivá napájecí napětí jsou posunuta vzájemně o 30°. Dosahuje se toho pomocí transformátoru s hodinovým úhlem 60°. Hodinový úhel je závislý na zapojení primárního a sekundárního vinutí. Napětí v každé fázi sekundárního vinutí je posunuto o daný úhel vůči napětí téže fáze primárního vinutí.

Obr. 2: Šestipulzní uzlové zapojení náhradní schéma

 

obrazek

Obr. 3: Šestipulzní uzlové zapojení průběhy veličin

 

Přehled zapojení usměrňovačů

Obr. 4: Přehled zapojení usměrňovačů

Zdroje

Obrázky