Pracovní třída B

Pracovní třída B

Výkonové součástky zesilovače třídy B jsou zapojeny dvojčinně (ve dvou větvích) a mají nastavený nulový klidový proud. Jedna větev zpracovává pouze kladnou půlku signálu a druhá větev zpracovává pouze zápornou polovinu. Tyto větve se tak střídají a doplňují ve své činnosti.

Protože přechod z nevodivého do vodivého stavu součástek je pozvolný, vzniká při průchodu signálu nulou (změna polarity z + na -) tzv. přechodové zkreslení. Toto zkreslení je tak velké, že je poměrně dobře slyšitelné, hlavně pokud má signál malou amplitudu. Proto se tyto zesilovače v NF technice příliš neuplatňují.

Výhodou těchto zesilovačů je energetická úspornost. Bez signálu neodebírají žádný proud a při malém signálu odebírají pouze malý proud.

Klidový pracovní bod je ve třídě B nastaven velikostí předpětí UBE = UD (UD je prahové napětí přechodu báze-emitor) do bodu B, který odpovídá výstupní charakteristice při IB = 0 A. Klidový pracovní bod je tedy umístěn v bodě zániku kolektorového proudu Ic.Tranzistor je v klidové poloze pracovního bodu zavřený a zesilovač z napájecího zdroje odebírá malý proud. Při kladné půlvlně vstupního zesilovaného signálu se NPN tranzistor otevírá a pracovní bod se pohybuje po zatěžovací přímce, směrem k bodu S. Odběr proudu z napájecího zdroje odpovídajícím způsobem vzroste. Při záporné půlvlně vstupního zesilovaného signálu zůstane NPN tranzistor zavřený, a tím zesilovač v B třídě zesílí pouze jednu půlvlnu vstupního zesilovaného signálu. Tím má veliké nelineární zkreslení, ale účinnost ɳ při maximálním vybuzení dosahuje až 78,5%.

obrazek

Obr. 1: Pracovní bod v třídě B

Zdroje

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. Pracovní bod v třídě B [online]. [cit. 16.11.2014]. Dostupný na WWW: http://www.b324.com/ek/zesilovace2.doc.