Derivující zapojení operačního zesilovače

Derivující zapojení operačního zesilovače

Obr. 1: Derivační zapojení OZ

Proud procházející do společného bodu kapacity C a odporu R přes kapacitu C je roven:

Tentýž proud se musí odvést přes zpětnovazební odpor R (za předpokladu, že vstupní proud do invertujícího vstupu je roven nule). Na výstupu se tedy objeví napětí dané vztahem:

z čehož je patrné, že výstupní napětí U0 je úměrné derivaci vstupního napětí U1.

 

 

Zdroje

Obrázky

  • Obr. 1: Z archívu autora